Lov Om Statens Pensjonskasse

  1. Mer om
Lov Om Statens Pensjonskasse

Lov Om Statens Pensjonskasse BeskytteFratrer et medlem tidligst tre år før aldersgrensen, får han alderspensjon såfremt summen av hans tjenestetid og alder er minst 85 år eller han ved fratreden Korttittel, Statens pensjonskasseloven – stpkl. Hvordan Lov om Statens pensjonskasse er oppbygd Statens pensjonskasse er en statsgarantert kasse til dekning av de pensjoner som skal utbetales av kassen. Loven omhandler blant annet hva som gir I lov om Statens pensjonskasse er det i dag ingen nedre grense for hvor lav uføregrad som gir rett til uførepensjon. Det foreslås at det innføres en nedre Statens pensjonskasseloven (lov om statens pensjonskasse) m/forskrifter (Heftet

Yrkesskadeforsikring — en rett for alle. Du har en lovfestet rett til erstatning for skader og sykdom som skyldes arbeidsulykke eller yrkessykdom. Hovedregelen for retten til erstatning etter bestemmelsene i yrkesskadeforsikringsloven, er at skaden må ha skjedd i arbeid, i arbeidstiden og på arbeidsplassen. Den må også falle inn under lovens definisjon av arbeidsulykke eller yrkessykdom. Du har bare rett til erstatning dersom du har fått et økonomisk tap, eller varig mén av en viss alvorlighetsgrad, som følge av skaden.

Lov om Statens pensjonskasse

Vilkår for yrkesskadeforsikring. Ett av vilkårene for å være dekket av yrkesskadeforsikring er at det må foreligge en ulykke. Dersom funksjonærene ble medlemmer av Statens pensjonskasse, fryktet bedriftene at funksjonærene ville oppfatte seg som «statsfunksjonærer» med «en ugjenkallelig rett til [ ] stillingen».

Det ville «ytterligere [ ] vanskeliggjøre den forretningsmessige ledelse». Regjeringen og Stortinget sluttet seg våren 1934 til pensjonskassens forslag, som blant annet innebar ti prosent medlemspremie for de tre bedriftenes funksjonærer.

For Vinmonopolet var det snakk om omkring 550 funksjonærer. En av de interessante aspektene ved innlemmelsene var at mens alle funksjonærer i Kornforretningen og Vaksdal Mølle fikk 70 års aldergrense, ble den 65 år for Vinmonopolets mannlige butikkfunksjonærer, det vil si 60 år for kvinnene.

Det var fem år lavere aldersgrense enn lærernes. Arbeiderpartiet kritiserte at bedriftenes arbeidere ikke ble inkludert i en rettighetsbasert pensjonsordning. Det var likevel først og fremst opptatt av at Vinmonopolets funksjonærer ble pålagt ti prosent pensjonstrekk fordi bedriftens ledelse alltid hadde «stilt i utsikt en pensjonsordning uten innskudd».

Viktigere er likevel hvor selvfølgelig det ble oppfattet, også i Arbeiderpartiet, at Vinmonopolets funksjonærer skulle ha en rettighetsbasert pensjon, men ikke bedriftens arbeidere. Dette skyldtes ikke et tilsvarende skille i privat sektor, der var det bare et lite mindretall av funksjonærene som hadde en rettighetsbasert tjenestepensjon. Butikkfunksjonærene i privat sektor hadde bare rent unntaksvis tariffbaserte lønninger på denne tiden, langt mindre pensjon.

Forestillingen om at funksjonærene hadde krav på en rettighetsbasert pensjon, men ikke arbeiderne, bygde på statsforvaltningen og forvaltningsbedriftene — eksklusive NSB. Da funksjonærene ved Vaksdal Mølle og Kornforretningen ble innlemmet i Statens pensjonskasse, understreket Stortinget at den pensjonspolitiske forskjellbehandlingen var for stor. Det ba om en bedre pensjonsordning for arbeiderne i disse virksomhetene.

Det ble etablert en privat kollektiv pensjonsforsikring i Norske Folk for arbeiderne ved Vaksdal Mølle, som innbar en alderspensjon på 1400 kroner per år og enkepensjon på 700 kroner. En lignende pensjonsordning ble etablert for arbeiderne med Statens Kjøleanlegg og Fryseri i Ålesund etter innføringen av den behovsprøvde alderstrygden i 1937.

Her var uføre- og alderspensjon på 1400 kroner for gifte menn og 900 kroner for ugifte menn og kvinner frem til 70 år. Da ble pensjonen redusert med henholdsvis 500 og 300 kroner per år for å unngå avkorting i alderstrygden. Arbeiderne med privat pensjonsforsikring fikk intet dyrtidstillegg, da dette ble innført, fra tidligere arbeidsgiver.

Jeg har ikke sjekket de detaljerte satser for avkortning eller bortfall av alderstrygden over tid. Forslag om en pensjonskasse for forsvarets arbeidere skrinlegges i 1937 Formerforbundet og Jern- og Metallarbeiderforbundet klagde på begynnelsen av 1930-tallet til Forsvarsdepartementet over forskjellsbehandlingen av forsvarets arbeidere sammenlignet med funksjonærene — uten resultat.

I 1934 tok forbundene kontakt med Stortinget som hadde større forståelse for kravet om likebehandling. I 1934 var nesten alle arbeidere i Kongsberg Våpenfabrikk og på Hovedverftet omfattet av deres respektive pensjonsordninger, mens svært få arbeidere ved forsvarets øvrige bedrifter og verksteder var det. Stortinget ba regjeringen utrede en felles pensjonsordning for bl. Forsvarsdepartementet nedsatte en partssammensatt utredningskomite som avga innstilling i 1936.

Komiteen foreslo en lovregulert pensjonskasse som i hovedsak bygde på pensjonskasseloven av 1921 med ti prosent medlemspremie. De viktigste forskjellene var at arbeiderne først ville oppnå maksimal pensjon på 66 prosent av pensjonsgrunnlaget med 44 års opptjeningstid — mot 30 år i Statens pensjonskasse — med 65 års aldersgrense. Med 35 års opptjening ville de oppnå 60 prosent pensjon av pensjonsgrunnlaget. Pensjonsgrunnlaget ville ikke være sluttlønnen, men arbeidernes normallønn, som i 1936 utgjorde omkring 2800 kroner for menn, basert på en timelønn på 2,10 kroner, og 2100 kroner for kvinner.

Dette ville være en administrativ forenkling sammenlignet med Statens pensjonskasses rent individuelle sluttlønnsprinsipp. Bare medlemmer som tjente under 75 prosent av normallønnen ville betale en lavere pensjonspremie og motta en lavere pensjon. Et mer radikalt forslag var at pensjonene skulle indeksreguleres med levekostnadsendringer.

Intensjonen var at pensjonen skulle fungere som en virkelig forutsigbar etterlønn. Da regjeringens lovforslag forelå våren 1950, betød det et framskritt for statens tarifflønte arbeidere og flere kunne nå se fram til en pensjonisttilværelse med stabil økonomi. Den maksimale pensjonen ville bli 1848 kroner mot 1429 ved Hovedverftet og 900 kroner på Kongsberg Våpenfabrikk. For arbeidere som ikke hadde rettighetsbasert pensjon, og som utgjorde knapt halvparten av medlemmene i den foreslåtte pensjonskassen, bevilget Stortinget etter søknad maksimalt 500 kroner i årlig pensjon.

Forslaget ville øke statens pensjonsutgifter med omkring en million kroner per år i en tid da statens driftsutgifter utgjorde omkring 400 millioner kroner per år.

Det var med andre ord snakk om en ikke ubetydelig utgiftsøkning. Det var ikke bare utgiftsøkningen som førte til at Nygaardsvold-regjeringen AP med Stortingets aksept skrinla forslaget i 1937. I begynnelsen av 1935 ble det beregnede forsikringstekniske underskuddet i Statens og NSBs pensjonskasse på omkring 700 millioner kroner offentlig kjent. Det førte til nedsettelse av et pensjonslovutvalg Broch-utvalget som skulle utrede løsninger på den statsfinansielle utfordringen.

Regjeringen mente at forslaget til en ny pensjonsordning i forsvaret måtte utsettes i påvente av behandling av innstillingen fra Broch-utvalget som avsluttet sitt arbeid ved årsskiftet 1938-39. Se ellers Espeli 2017: 166 ff. Nygaardsvold-regjeringen prioriterte innføringen av den generelle, men behovsprøvde alderstrygden i 1937.

Arbeidsmandsforbundets pensjonskrav på slutten av 1930-tallet møtte derfor veggen. Arbeidsmandsforbundet blir hovedpådriver for en pensjonsordning Arbeidsmandsforbundet hadde en sterk medlemsvekst etter kriseforliket i 1935 som var grunnlaget for Nygaardsvold-regjeringen. Forbundets rekruttering av nye medlemmer var konsentrert om offentlig virksomhet. I løpet av 1936 fikk forbundet mer enn 50 prosent flere medlemmer til omkring 18 200 hovedsakelig fra offentlig sektor.

Veiarbeiderne organisert i Arbeidsmandsforbundet utgjorde da 9800 av totalt 24 000 veiarbeidere som arbeidet for det offentlige, mens alle de 2484 arbeiderne ved jernbaneanlegget skal ha vært medlem av forbundet.

Statens pensjonskasse redegjør: Dette er reglene for yrkesskader

I 1937 og 1938 økte antall medlemmer til drøyt 25 000 — flertallet av disse arbeidet i offentlig sektor. Medlemsstatistikken er noe forvirrende, ibid. Arbeidsmandsforbundets fornyede styrke og økte ambisjoner resulterte i den største arbeidskonflikten i staten i Nygaardsvold-regjeringens tid. Løsningen på veiarbeiderkonflikten våren 1938 var frivillig voldgift, foreslått av forbundet. Johan Nygaardsvold hadde allerede før denne konflikten vært dypt frustrert over statens kravstore ansatte som regjeringen «trues» av til «stadighet».

Kravet om alderspensjon for ikke-fastlønnede statsarbeidere synes først å ha blitt fremmet i NSB, der Hovedstyret våren 1937 foreslo en pensjonsordning for anleggsarbeiderne mellom 65 og 70 år overfor Arbeidsdepartementet. I likhet med Finansdepartementet ville det utsette saken i påvente av at Stortinget hadde behandlet regjeringens lovforslag om uførepensjon mellom 65 og 70 år, en form for tidligpensjon, som kunne innvilges utfra en medisinsk vurdering.

Arbeidsmandsforbundet var meget kritisk til regjeringens uførepensjonsforslag. Uførepensjon ble oppfattet som en uverdig ordning. FNO mener det for så vidt er uheldig å gi regler med så lang tids tilbakevirkende kraft, men støtter likevel at det gjøres i dette tilfellet.

Avsluttende merknad FNO mener det må være riktig at ikrafttredelse for alle de tre forskriftene følger endringene i lovene. Det er også forutsatt at pensjonistene ikke skal fortrenge annen yngre arbeidskraft. I KS kommunesektoren legges det til grunn at det likevel ikke vil være i strid med bestemmelsen om noen får et fastere tilsettingsforhold.

Tjenestepensjon

Disse unntakene kan kombineres dersom man får en slik avtale med sin arbeidsgiver. Får man også variable tillegg når man mottar pensjonistlønn? I mange av tariffavtalene får man tillegg for ubekvem arbeidstid etter tariffavtalens ordinære bestemmelser. Dette innebærer lørdags og søndagstillegg, helg- og høytidstillegg, samt kvelds- og nattillegg.

Dette gjelder ikke tariffavtalen i staten, hvor kun tillegg for bevegelige helligdager utbetales. Hvor mye er pensjonistlønn? Pensjonistlønn er kr.

Har du lest dette? Panelovn test

Lønnen er dermed den samme enten du er lege, sykepleier eller renholder. Hvilke rettigheter har jeg som ufør? Noen kommuner og fylker har egne pensjonskasser, men de fleste har valgt å la et forsikringsselskap, for eksempel Kommunal Landspensjonskasse KLP, administrere tjenestepensjonsordningen.

Man kan oppnå medlemsrett i SPK ved å arbeide for flere statlige arbeidsgivere, uten at de enkelte arbeidsforholdene hver for seg gir medlemsrett. Dette gjelder kun professor II og instruktørtannleger med medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning i hovedstilling. For informasjon om dette kontakt hovedarbeidsgivers pensjonsordning. Type pensjoner Alderspensjon nav. Alderspensjon fra Folketrygden Alderspensjon fra folketrygden utbetales som regel fra 67 år, dvs.

Du kan imidlertid starte uttak av alderspensjon fra fylte 62 år hvis du har høy nok opptjening. Forsørger medlemmet barn under 18 år, skal det for hvert barn ytes et barnetillegg på 10 prosent av alderspensjonen etter levealdersjustering. Alderspensjonen med barnetillegg må likevel ikke overstige 90 prosent av pensjonsgrunnlaget etter levealdersjustering når pensjonen er beregnet etter full tjenestetid.

LOV OM STATENS PENSJONSKASSE Relaterte emner

Hva har du krav på hvis du blir skadet i jobben? Torkjell Trædal Statens pensjonskasse redegjør: Dette er reglene for yrkesskader Når du er ansatt i Politi- og lensmannsetaten er du dekket av yrkesskadeforsikring, uavhengig av hvilken stillingsstørrelse du har. Liv Christine Lihagen, seniorrådgiver på kund Publisert søndag 10. Historikken før yrkesskadeforsikring viser at man aksepterte risiko ut i fra hvilket yrke man valgte. Lovgiver ønsker å dekke opp for de alvorlige ulykkene i arbeidslivet, derav ble lov om yrkesskadeforsikring vedtatt.

Lov Om Statens Pensjonskasse
LOV OM STATENS PENSJONSKASSE Kommentarer:
Redaktør på Lov om statens pensjonskasse
Herland fra Alta
Se gjennom min andre nyheter. En av mine fritidsaktiviteter er Modelle. Jeg trives dele interessante nyheter ivrig.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net