Hang Seng History

  1. Mer om
Hang Seng History

Hang Seng History sertifisertHang Seng-indeksen er en freefloat-justert markedsverdi-veid aksjemarkedsindeks i Hong Kong. Den brukes til å registrere og overvåke daglige endringer fra de største selskapene i Hong Kong-aksjemarkedet, og er den viktigste indikatoren for den Trade Hang Seng and indices from across Europe, Asia and America and expand your portfolio. Indices enable you to speculate on a specific market Trade Hang Seng China Enterprises and indices from across Europe, Asia and America and expand your portfolio. Indices enable you to speculate on a ChinaAMC Hang Seng TECH Index ETF - Børshandlede fond - Morningstar Rating, analyser, historisk avkastning og grafer Aksjeindeksen 'Hong Kong Hang Seng Index' er 50 år 24. på 10.000 poeng for første gang i sin historie

Som et uhyggelig eksempel fra Lier kan nevnes at av en familie på 7 medlemmer døde 5, bare mannen sjøl og den yngste dattera overlevde. Sagt med andre tall døde fremdeles årlig av tuberkulose 1,5 mennesker pr. For å prøve å begrense denne forferdelig smittsomme sjukdommen mest mulig begynte de mange steder å bygge spesielle helseheimer for tuberkulosepasienter.

Dermed fikk de dem samlet under kyndig legekontroll med dyktige søstrer som pleiersker, og da steig naturligvis sjansene for de sjuke til atter å bli helsemennesker. Initiativtakeren til en slik tuberkuloseheim - eller sanatorium - for Lier var dr. Hvoslef, som kastet fram tanken i 1905.

Hang Seng Management College

Ideen vant fort gjenklang i bygda, og ved basarer og andre tilstellinger kom inn en del penger, samtidig som herredsstyret bevilget 2000 kroner. Fart i sakene ble det først i 1909 da oberstløytnant Hofgaard og frue på Sjåstad gav 20 000 kroner til dette formålet, samtidig som de opprettet et legat på 10 000 kroner til.

Da disse gavebrevene ble referert i herredsstyret, rettet ordfører Oluf Landfald en inderlig takk til giverne for deres generøsitet, og alle bygdas kårne reiste seg. Men ikke nok med det, de valgte også en komité på 5 medlemmer pluss dr. Hvoslef som skulle bære fram en direkte takk til Hofgaard og frue. Straks etter kjøpte så kommunen gården Gifstad for 40000 kroner og satte ned en komité som skulle få heimen i gang. Sjølve gården overdro kommunen til denne komitéen for bare 8000 kroner, men jordveien parsellerte den ut til såkalt egne-hjem-bebyggelse og fikk en ikke liten sum for den.

Likevel måtte bevilges ekstra beløp til opprettelse av tuberkuloseheimen, som alt i alt kostet kr. Den holdt sin åpningsfest 15. Heimen hadde plass til 17 pasienter, og den fikk fullt belegg så å si med en gang, noe som skulle bevise behovet for den.

De aller fleste pasientene kom fra Lier, men noen hørte også hjemme i Drammen og andre nærliggende steder. Ikke så få sjuke mennesker har gjennom åra vunnet sin helbred igjen her på Gifstad, som ligger høgt og fritt i nærheten av en lun granskog med vid og vakker utsikt over nordre del av Lierdalen. Ved siden av alle de mennesker som var plaget av en eller annen kroppslig skavank, hadde vi også en ikke liten flokk sinnslidende, noe folketellingene til enhver tid kan fortelle om.

Bare et fåtall av disse ulykkelige fikk plass på de såkalte asylene, og derfor var de henvist til privat røkt og pleie, enten hjemme hos sine egne eller hos fremmede som tok imot slike sinnssjuke for betaling. Allerede for bortimot 100 år siden hører vi om slike bortsatte pasienter i Lier, og fra 1875 forteller en statistikk om 10 sinnssjuke i privat forpleining i bygda. Etter hvert kom det mer plan i arbeidet slik at enkelte gårder tok imot såpass mange sjuke at en nærmest kan snakke om kolonier.

Den første ble opprettet av Gunnar Opsahl like før 1880, deretter fulgte liknende anstalter på Skjeggerud, Delekant, Hårberg, Sørsdal, på Lierskogen og andre steder. I 1914 regnet de med at over 300 sinnssjuke fikk sin forpleining på gårdene rundt i bygda, og en ikke liten del av disse hørte hjemme i hovedstaden. Dette store pasienttallet kunne da lett føre til tanken om et samlende asyl her, en tanke som ble realisert bare noen få år etter.

Behandlingen av de sinnssjuke i privat forpleining kunne nok variere fra sted til sted, kan en lese ut fra de kontrollerende legers rapporter. Ble det altfor ille, sendte legene klager til helsemyndighetene, og forpleieren kunne få en kraftig irettesettelse eller pasienten kunne bli forflyttet, dersom forholdene viste seg å være særlig graverende.

I 1889 klaget således kontrollerende lege over at en sinnssjuk kvinne var innestengt helt naken i et bittelite kott uten sengklær med bare sagspon på golvet. Ikke en gang høy eller halm ville verten spandere til hennes sengeleie. Til sitt forsvar anførte han at den gale reiv i stykker alt som rives kunne, derfor måtte skarp lut til.

Dessuten var hun svært urenslig, og da viste sagspon seg som det mest praktiske. Klagen fra legen førte likevel til at den påståtte rebelske kvinne ble flyttet til Øksne legdegård, der hun fikk sengklær så sterke at de holdt stand mot hennes fremtidige angrep.

Etter hvert som både folketallet i Lier økte og helsestellet ble bedre utbygd, meldte behovet seg stadig sterkere for en egen lege. Det hadde bygda fått allerede i 1858, men Hans Christian Wennevold dro herfra allerede i 1863, da han fikk stillingen som kommunelege i Farsund.

BørsXtra fredag: Spår bratt dollarfall, novemberportefølje

Bortimot en hel mannsalder skulle det gå før noen annen medisinmann vågde å slå seg ned her, og i hele dette tidsrommet måtte sjuke og skrøpelige liunger søke hjelp og trøst hos legene i Drammen. Allerede så tidlig som i 1850 hadde denne byen 4 uteksaminerte medisinere: Blich, Ellefsen, Peckel og Wildhagen, og flere kom til etter hvert, således Bergh i 1853. Men først i 1890 fant doktor Martin Grøndahl veien til Lier, der han praktiserte til sin død 10 år seinere.

Foruten å være en dyktig og avholdt lege deltok Grøndahl også aktivt i det politiske liv, der han sto på den konservative fløy. Helsa hans var dessverre ikke av de sterkeste, og etter å ha vært på et valgmannsmøte sommeren 1900 døde han plutselig av hjerteslag. Han kom til Lier året før og bodde på Tranby, inntil han høsten 1900 kjøpte Hegg etter Grøndahl.

Har du lest dette? Jula basseng

Han dreiv privatpraksis i bygda inntil han fikk stillingen som kommunelege i 1905. Fem år seinere ble dr. Hvoslef også lege ved det nyopprettede tuberkulosehjemmet, noe han skulle være vel skikket til. Fra 1907 hadde han nemlig vært medlem av Buskerud amts tuberkulosekomité, som planla og fikk satt i gang 5 tuberkulosehjem rundt omkring i fylket.

Han studerte også sinnssjukevesenet nærmere, bl. Behovet for privat forpleining av sinnslidende økte stadig, da asylplassene på langt nær strakk til. Hvoslef til Drammen, der han opprettet et fysikalsk institutt, som kommunen overtok seinere. En annen lege som praktiserte i bygda fra århundreskiftet og utover, var Karl Andreas Smith Borgen.

Ved siden av disse kom så distriktslegen, som bodde i Drammen, da Lier ikke utgjorde noe sjølstendig distrikt, men dannet ett sammen med Drammen.

Georg Henrik Pettersen tjenstgjorde som distriktslege på den tid, og han ble belønnet med St. Olavsordenen for sin flid og dyktighet. Da han tok avskjed i 1912, fulgte Vilhelm Fevre Grimsgaard, tidligere lege ved Gaustad asyl. Det kan vel ikke herske tvil om at sunnhetstilstanden i bygda bedret seg betydelig i dette århundret, sammenliknet med tidligere tiders. Til denne framgangen bidro ikke bare et mer utbygd helsestell med økt kontroll, men også i sterk grad en hevning av sjølve levestandarden.

I et avsnitt om «Sunnhetsvesen» i jubileumsboka «Buskerud Amt 1814-1914» blir levemåten i Drammensdistriktet karakterisert som god med liten fattigdom i Hurum og Røyken, «i Lier derimot mer». Forfatteren konstaterer at tuberkulosen heldigvis er på vikende front, og forholdet mellom fødte og døde viser gunstigere tall i Buskerud fogderi enn i landet ellers.

Når det gjelder legemshøyde og vernedyktighet hos rekruttene, er det samsvar med landsgjennomsnittet for det førstes vedkommende, men noe under for det siste.

IKEA seng barneseng diy Ikea seng, Ikea, Seng

Bare i Sigdal og Røyken viste ungguttene seg like friske og spreke som i landet for øvrig. Og når vi videre hører at det i 1919 innenfor Buskerud amts grenser fans 50 leger, 23 tannleger, 63 jordmødre, 24 hjelpevaksinatører og 9 apotek, skjønner vi lettere det store arbeidet som ble nedlagt for å styrke sunnhet og folkehelse. Et ledd i denne virksomhet var propagandaen for en gjennomført personlig hygiene ved regelmessig bading.

Synet på betydningen av et forfriskende laug må ha skiftet atskillig fra 1850-åra og til begynnelsen av vårt eget århundre, for da ble opprettet bad ved Lier meieri. Ikke få Binger nyttet seg nå av dette, for det var ikke lenger noe svakhetstegn å vaske hele kroppen sin, og ingen trodde vel heller lenger at større reinslighet ville føre farlige sykdommer med seg.

Et av de viktigste midler i kampen mot snikende sykdommer og for en sterkere slekt var å bedre boligforholdene. Fra før vet vi at husmennene ofte bodde kummerlig, men stort likere hadde vel ikke mange av industriarbeiderne det heller.

De aller fleste av disse leide hus hos andre, og som oftest måtte hver av de tallrike familier nøye seg med ett eller to rom, som var alt annet enn herskapelig utstyrt. Etter hvert som industrireisinga skjøt fart og de økonomiske kårene bedret seg så smått, fikk også den såkalte «Egne hjem»-bevegelsen mer vind i seilene.

Noe helt nytt var naturligvis ikke dette, for allerede i industriens barndom hører vi om at bedriftene hjalp sine arbeidere med å skaffe boliger og hadde dermed drevet sin private - eller privatkapitalistiske - sosialpolitikk til beste for sine ansatte.

Men i slutten av forrige århundre kom de offentlige myndigheter inn i bildet idet både stat og kommuner stilte lånemidler til disposisjon - eller garanterte - for ubemidlede som ønsket å skaffe seg egne boliger eller små «arbeiderbruk». Staten sto som den egentlige långiver, mens kommunen bare var formidler mellom denne og de egentlige låntakerne. Herredsstyret kunne så bestemme om det ville ta imot de pengene staten tilbød eller ei. De folkevalgte i Lier sa iallfall ja takk, sikkert ut fra samme tankegang som deres «yrkesbrødre» i Eidsvoll uttrykte i et vedtak fra 1909: «Den trang etter selveierjord som er våknet hos den arbeidende befolkning, bør støttes etter evne.

Den som har eget hjem og jord, vil som regel festes sterkere til sitt land og til sin hjembygd enn den som intet har. Selv om mannen søker arbeid utenom hjemmet, vil dog et lite jordbruk gi ham og hans familie beskjeftigelse i ledige tider». I 1895 fikk Lier 26000 kroner i lån av staten, og det meste av disse pengene fordelte herredsstyret på 29 søkere i et møte om våren.

Staten hadde i alt 800000 kroner dette året til utlån. Seinere på året kom 18 nye søkere til her i bygda, og de kommunale myndigheter behandlet nesten alle sammen svært velvillig og ga dem ca. Derimot fikk de foreløpig ikke lån til kjøp av tomt.

Det oppnådde de lettere fra 1903 av, da staten opprettet Den norske Arbeiderbruk og Boligbank, som skulle yte lån til anskaffelse av både hus og jord. Som sikkerhet måtte da kommunene garantere for lånene overfor Boligbanken.

Allerede ved utgangen av 1904 hadde Lier garantert for 100000 kroner, av dem gikk 40000 til boliglån og resten til «arbeiderbruk». Ti år seinere lød summen på akkurat det dobbelte.

Tåkeluren ble lagt ned dette året. Et stort sakn for folk i Mandal. Lyset videre I juli 2002 ble fyrstasjonen avbemannet. Samtidig ble det inngått et samarbeid mellom Mandal kommune, Kystverket, Ryvingens venner og Vest-Agder Fylkeskommune for å ta vare på fyrstasjonen.

Ryvingen fyr i fokus i 2012 Samtidig kommer det bok om fyret, skilter på stasjonen og en moderne mobilguide!

PHLX Oil Service Index

Den har blitt en personlig kjærligheterklæring fra fyrvokterdatteren og et praktverk for alle som liker historie, fyr, kyst og fine bilder. Rita har snakket med folk som har bodd og jobbet på fyret og hun skriver ut i fra sine egne minner.

Selv har hun aldri bodd fast på Ryvingen, men hennes eldre søsken bodde der. Samme år som Rita ble født, i 1955, ble Ryvingen tørnstasjon og familiene flyttet til fastlandet.

Fine bilder er det mange av i boka, Mandalsfotografen Kai-Wilhelm Nessler har illustrert verket med en masse flotte fotografier. I tillegg vises et stort historisk billedmateriale fra dette, som engang var som en liten landsby ytterst mot havet.

Ryvingenboka er utgitt av Lindesnes fyrnmuseum og inngår blant annet i prosjektet "Framtidskyster". Å registrere seg går lynraskt og medlemskapet er gratis — masse nyttig og underholdende innhold i over 300 kanaler for trading, enkeltaksjer, bransjer etc. Ta for eksempel en titt innom de aktive tradernes egne kanal — tradingchat — eller finn kanalen for enkeltaksje du er interessert i.

Elevator access also on this floor. Head down the hall and go up one more level to access the private roof top deck with a hot tub, fire pit and gas grill! Kantonesisk er det mest utbredte språket men mange kan også engelsk. Engelsk er fremdeles ett av de offisielle språkene, mens mandarin har blitt mer og mer populært etter at Hong Kong ble tilbakeført til Kina i 1997. Gold usually loses its appeal to investors if this happens.

Therefore, if the Republican nominee Mr Trump lands in the White House, we may see gold finding support and surging significantly.

According to the technical charts, gold is now consolidating around the 1250 support level 200-day moving average. The current price is also near to the opening price on the day of the Brexit vote before it surged by 5. The Fibonacci retracement indicator suggests that gold may also find the lower support around 1211.

HANG SENG HISTORY Relaterte emner

Facebook LinkedIn Email Who will win? Although Hillary Clinton had the upper hand in the first debate, the final result is likely to remain ferociously close. Donald Trump's voters are those who are unhappy with the current political mechanics that represent the opposition to the incumbent government. They will still support him to the end, despite media bias. The situation reminds me of the Brexit vote. However, the result brought an overturn effect to the country and financial markets.

HANG SENG HISTORY Kommentarer:
Forfatter om Hang seng history
Øverby fra Sarpsborg
jeg liker rapporterer norske nyheter årlig. Se over min andre innlegg. Jeg har bare en hobby: Freestyle-Skifahren.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net