Innvandrere Bak Alle Anmeldte Overfallsvoldtekter I Oslo

  1. Mer om
Innvandrere Bak Alle Anmeldte Overfallsvoldtekter I Oslo

Innvandrere Bak Alle Anmeldte Overfallsvoldtekter I Oslo Som hasterSamtlige 41 anmeldte overfallsvoldtekter i Oslo de siste tre årene er ifølge politiet begått av ikke-vestlige innvandrere Innvandrere bak alle anmeldte overfallsvoldtekter i Oslo. Hanne Kristin Rohde, leder for Oslo-politiets volds- og sedelighetsseksjon I nesten én av fem voldtektsanmeldelser er den anmeldte fornærmedes Siden 2011 har Kripos laget rapporter om omstendighetene rundt voldtekter i Norge Hanne Kristin Rohde, i april 2009 hevdet at innvandrere stod bak alle anmeldte overfallsvoldtekter i Oslo i perioden 2006 til Vi hadde mye voldtekter før det kom en eneste innvandrer til Norge. Faktisk har kvinner aldri Innvandrere bak alle anmeldte overfallsvoldtekter i Oslo

Politiet ønsker nå at det satses mer på forebyggende arbeid blant menn med innvandrerbakgrunn. Tidligere hadde daværende leder Hanne Kristin Rohde uttalt følgende: Vi ser at flere av disse har et kvinnesyn som tilsier at de når som helst kan ta kontroll over andre personer, da helst kvinner.

Debatt, Leserbrev Voldtekter og innvandring

I samtlige av overfallsvoldtektene i årene 2006-2008 hadde gjerningsmannen ikke-vestlig bakgrunn. Så ble det stille i avisene. Den absolutte tystnad Overfallsvoldtekter er ofte vanskelige å etterforske for politiet.

I de fleste tilfellene er det vanskeligere å finne gjerningsmennene — oppklaringsprosenten er nedslående lav. Det skal ikke aksepteres at man utnytter systemet.

Norge gir mennesker beskyttelse, og da kan man ikke bruke det til å begå overgrep og voldtekt, slår statssekretæren fast.

Dette slår ut for alle typer voldtekt. En del av de anmeldelsene vi ser nå handler om hendelser som har skjedd på et tidligere tidspunkt. Noe er økning i andelen anmeldte forsøk på voldtekt, som kan tyde på økt sensitivitet og frykt. Samtidig må vi ikke bagatellisere det som skjer.

Anmeldte lovbrudd og ofre

Medienes jobb Men midt i statistikkflommen, er det ikke uansett medienes oppgave å påpeke en skremmende økning i registrerte overfallsvoldtekter og overrepresentasjon av utenlandske gjerningspersoner?

Både for å advare befolkningen og for å forsøke å belyse hva som skjer? I mediedebatten i høst har sosiologen Kjetil Rolness påpekt at personer med bakgrunn fra Afrika, Asia og Midtøsten utgjør 12 prosent av Oslos befolkning, men samtidig hele 49 prosent av voldtektsmennene. Sætre: Det er lagt mye inn i dette med overrepresentasjon. Det er kjønnet mann som er mest overrepresentert. Så følger ung alder og deretter etnisitet. Men dette sier jo ingenting i forhold til voldtekter, uten at vi vet mer om hva det er med disse kjennetegnene som slår ut i overgrepsatferd.

Vi må ha inn noen teorier om hvorfor og så undersøke dem. Dette er det forsket lite på.

Mediene skaper myter Antropress

Det er viktig å være oppmerksom på to forhold når det kommer til overfallsvoldtekter. For det første viser oslopolitiets statistikker fra de siste årene en tendens som utvetydig knytter ikke-vestlige menn opp mot denne typen overgrep.

For det andre er overfallsvoldtekter et populært tema i mediene, og dekkes i et omfang som ikke står i forhold til antallet det er snakk om. Sammen kan disse to faktorene lett skape inntrykk av at det finnes en kobling mellom ikke-vestlige menn og voldtekt generelt. Ikke-vestlige voldtektsmenn 15. Oslo politidistrikt oppga at de 41 overfallsvoldtektene som var anmeldt i Oslo de siste tre årene var begått av ikke-vestlige menn, og da i hovedsak afrikanerne og kurdere.

I Aftenpostens dekning av den pågående rettssaken mot en mann som er siktet for overfallsvoldtekter i Oslo, linkes det til oppslaget.

Riktignok finnes det mange innvendinger mot tallgrunnlaget som Oslo Politikammer la fram 20. Når ungdomsgjenger er tema i nyhetsoppslag i media, rettes mye av oppmerksomheten mot en bestemt gruppe: Svarte unggutter, de som er barn av migrasjonen fra land i Sør. Vold, slåsskamp og bandekrig er begreper som ofte knyttes til dem.

Inntrykk skapes at vold og gjenger er mer utbredt blant dem enn blant norske unge.

Som gruppe står innvandrerne for noe mer kriminalitet enn nordmenn flest. En diskusjon om denne forskjell kan kalles liten, eller noe mer enn liten, er ikke fruktbar. Det viktige er å drøfte hvilke sosialpolitiske tiltak som bør gjennomføres for å fjerne den forskjell i kriminalitetsfrekvens som faktisk foreligger.

Forsømmer vi dette, risikerer vi i løpet av de kommende 15-20 år at den kime til alvorlige kriminalitetsproblemer som kan ligge i dagens relativt beskjedne innvandrerkriminalitet, vokser til et alvorlig samfunnsproblem. Å vise til mødrenes manglende språk- og samfunnskunnskaper, er å forenkle problemet. Egnede forklaringsmodeller omfatter sosiale og økonomiske forhold som barneranerne vokser opp under. I debatten om ungdomskriminalitet må både årsakene og ansvaret tre klarere frem.

Dersom manglende språkkunnskaper i innvandrerfamilier kan bidra til at barn blir kriminelle, bør myndighetene vise mer interesse for hvordan opplæringen fungerer, skriver Manuela Ramin-Osmundsen, leder for Senter mot etnisk diskriminering i Oslo. I en ny rapport skriver Statistisk sentralbyrå at tallene ".

Voldtekt Wikipedia

Oslo-politiet pågriper årlig 1,2 prosent av norske menn, 3,5 prosent av innvandrermenn, og hele 4,0 prosent av andre med utenlandsk bakgrunn adopterte og personer med utenlandsk far eller mor.

Innvandrere i Oslo pågripes altså hele tre ganger så ofte som norske menn. Totalt i fjor ble 1888 norske menn i Oslo pågrepet, mot 885 innvandrere, og 70 med annen utenlandsk bakgrunn. Siden vi ikke vet hvor mange utlendinger som besøkte landet, kan vi ikke si om denne gruppen var overrepresentert blant de pågrepne. Overrepresentert var imidlertid bosatte i landet med utenlandsk bakgrunn; både innvandrere og de vi kaller andre med innvandrerbakgrunn, skriver forsker Ulla Haslund ved Statistisk Sentralbyrå.

NOVA har undersøkt kriminaliteten blant ungdom i Oslo ved å utspørre alle 10 000 elever i åttende og niende klasse, samt i første klasse på videregående skole. Fersk statistikk avslører forskjellene i kriminalitet mellom mannlige innvandrere og andre menn i Oslo.

Tallene fra Statistisk sentralbyrå SSB er ikke til å misforstå: I alle aldre begår mannlige innvandrere mer kriminalitet enn andre menn. Han mener at lav inntekt og utdannelse, samt dårligere boforhold, er noe av bakgrunnene til at flere innvandrere enn nordmenn begår lovbrudd.

På landsbasis er totalt 28 av 1000 norske menn kriminelle. Blant ikke-vestlige innvandrere er 42 av 1000 menn, kriminelle, viser en rapport fra Statistisk sentralbyrå SSB.

Statistikken fra SSB viser også at ikke-vestlige innvandrerkvinner dobbelt så ofte som norske kvinner blir ofre for voldshandlinger i helgene. Rapporten er en oppsummering av prosjektet "Innvandrere og kriminalitet", og bygger på tall fra politiets sentrale registreringssystem, STRASAK, som dekker alle registrerte lovbrudd ved landets politidistrikter, skriver VG. Den begripelige volden Problemer knyttet til flyktninger og innvandrere er stadig gjenstand for debatt i massemedier, med fokus på manglende integrasjon og kriminalitet.

I mediene er det en tendens til at de forskjellige problemene, eksempelvis kriminalitet begått av annen-generasjons innvandrere som danner gjenger, og voldsforbytelser begått av førstegenerasjons flyktninger, sauses sammen i en gryte til den usmakelige retten "innvandrerkriminalitet". Derfor er det viktig å understreke at flyktninger ikke er spesielt voldelige. De har spesielle opplevelser bak seg som kanskje i enkelte tilfeller, i kombinasjon med en lang rekke andre faktorer, kan føre til voldsutøvelse.

Som en nasjon som tar imot flyktninger, bør vi fokusere på problemer som flyktninger kan ha, men som ikke rammer dem eksklusivt, fremfor å fokusere på flyktningene som en spesiell "kriminell" gruppe: Problemene består i psykiske lidelser, sosial isolasjon, diskriminering og alkoholmisbruk, skriver stipendiat Ragnhild Sollund ved Institutt for samfunnsforskning.

Forsker Elisabeth Næss ved Institutt for kriminologi i Oslo mener at det er en mulig forklaring på hvorfor Oslo-politiets statistikk for ran og vold viser så sterk overrepresentasjon av ungdom med innvandrerbakgrunn. Det er mye et spørsmål om hvor politiet og andre retter sitt fokus, sier Næss. Men dette alene er ikke nok til at voldtektene tar slutt. Politiet har ikke mulighet til å følge alle kvinner hjem fra byen natterstid, da de fleste overfallsvoldtekter begås.

INNVANDRERE BAK ALLE ANMELDTE OVERFALLSVOLDTEKTER I OSLO Relaterte emner

Snakk med ungdom om sexpress og voldtekt Snakk med ungdom om sexpress og voldtekt Ungdom som lærer å si tydelig nei og respektere andres grenser, kan unngå å komme opp i vanskelige situasjoner. Ungdomstiden er til for å utforske, prøve og feile. Som foreldre må vi tørre å slippe taket og huske hvor spennende og gøy det er å være ung. Likevel må vi snakke med barna våre om ting som ikke er greit. Det kan være lett å tenke at sexpress, overgrep og voldtekt bare skjer med andre, men dessverre er det mer vanlig enn mange tror - også blant ungdom. Det er viktig å snakke om å ta ansvar for seg selv og vennene sine, og å snakke om at det aldri er greit å utsette noen for press eller tvang. I de fleste tilfeller av voldtekt kjenner offer og overgriper hverandre allerede politiet.

INNVANDRERE BAK ALLE ANMELDTE OVERFALLSVOLDTEKTER I OSLO Kommentarer:
Redaktør på Innvandrere bak alle anmeldte overfallsvoldtekter i oslo
Borg fra Hammerfest
Les også min andre nyheter. Jeg elsker absolutt Vogelbeobachtung. Jeg har lyst lese tegneserier raskt.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net