Statoil Annual Report 2013

  1. Mer om
Statoil Annual Report 2013

Statoil Annual Report 2013 ForbedringYear, Form 20-F / annual report, Årsrapport, XBRL data files. 2020, Annual report 2020 · Årsrapport 2020 · XBRL data files 2020. 2019, Annual report Cover photo: Harald Pettersen. Report of KPMG on the financial statements of Statoil ASA Statoil Forsikring a.s Årsberetning Annual report Styre Trygve Imsland, styreleder Ørjan Kvelvane, styremedlem Anne-Margrethe Tostrup Smith Statoil declared all 4 monthly options on Volstad On behalf of Statoil (OSE:STL, NYSE:STO), DNB has on 15 November 2013 Strategy Update 21 March Publication of annual report 2013 29 April Publication of

Det ligger i forsikringskontraktens natur at denne risikoen er tilfeldig og må derfor estimeres. For en portefølje av forsikringskontrakter der en bruker sannsynlighetsteori ved beregning av pris og forsikringstekniske avsetninger, er den største risiko selskapet står overfor i forbindelse med sine forsikringskontrakter at de aktuelle erstatningsbeløpene overstiger de beløp som er avsatt for forsikringsforpliktelser.

Forsikringshendelser rammer tilfeldig, og de observerte antall og erstatningsbeløp vil variere fra år til år i forhold til de nivå som er beregnet ved statistiske teknikker. Faktorer som kan ha negativ innvirkning på forsikringsrisiko kan være mangel på risikospredning når det gjelder risikotype og forsikringssum, geografisk plassering og art av næringsvirksomhet som forsikringen dekker. Statoil Forsikring styrer sin forsikringsrisiko hovedsakelig ved å sette rammer for selskapets totaleksponering pr.

Reassuranseprogrammet for selskapet, hovedsakelig ikke-proporsjonal reassuranse, er basert på beregninger av eksponering, skadehistorikk og kapitalstruktur. Styret fastsetter årlig rammene for selskapets reassuranseprogram. I Norge begrenses i tillegg eksponeringen gjennom Statoil Forsikrings obligatoriske medlemskap i Norsk Naturskadepool. Poolen har sitt eget reassuranseprogram, noe som ytterligere reduserer risikoeksponeringen. Konsentrasjon av forsikringsrisiko Statoil Forsikring driver skadeforsikring som i sin helhet er knyttet til Statoilkonsernets virksomhet.

Statoils virksomhet er av en slik art at både skadefrekvens og erstatningsstørrelse kan variere mye. Tabellen i note 8, Forsikringstekniske avsetninger, viser hvordan forsikringsavsetningene og erstatningsansvaret er fordelt på ulike kontraktstyper.

Statoil Forsikring er ansvarlig for forsikrede hendelser som oppstår i løpet av avtaleperioden, også hvis skaden først oppdages etter utløpet av avtaleperioden. Som resultat av dette vil erstatningsoppgjør kunne strekke seg over en lang tidsperiode, og er et element i erstatningsavsetningen som ivaretar inntrufne, men ikke rapporterte skader IBNR.

På grunn av usikkerheten som er forbundet med fastsettelse av erstatningsavsetninger er det sannsynlig at det endelige resultatet for erstatningsbeløpenes størrelse blir forskjellig fra de opprinnelig beregnede erstatningsforpliktelsene.

Forpliktelsene i regnskapet i forbindelse med disse kontraktene inneholder en avsetning for IBNR, en avsetning for rapporterte, ennå ikke estimerte skadesaker IBNE og en avsetning for fremtidig risiko for løpende forsikringskontrakter på balansedagen.

Beregningen av IBNR er forbundet med mer usikkerhet enn beregning av erstatningskostnader for skadesaker som allerede er rapportert IBNE, der man har informasjon om skaden.

Goodtech Årsrapport 2012 Årsrapport, Høydepunkter

Det kan være slik at IBNR -skader ikke blir kjent for sikrede før flere år etter hendelsen som ga opphav til erstatningskravet. Ved beregningen av avsetning for skadesaker som er rapportert til selskapet, men ennå ikke utbetalt, tar Statoil Forsikring hensyn til informasjon fra takstmenn og oppgjørsmedarbeidere. Oppgjørsmedarbeiderne beregner en avsetning pr skadesak for alle skadetilfeller. Tabellen Analyse av skadeutviklingen nedenfor viser utviklingen i beregnet endelig erstatningskostnad for skader inntruffet i et gitt skadeår.

Dette gir en indikasjon om hvor gode Statoil Forsikrings estimeringsteknikker for erstatningsutbetalinger er. Avviklingstid tiden mellom skadeinntreffelse og endelig erstatningsoppgjør varierer sterkt mellom ulike typer forsikringsrisiko som betraktes.

Engie E&P Norge Wikipedia

Lang avviklingstid vil gjøre at selskapet blir mer eksponert for inflasjon. Avviklingstiden varierer vanligvis mellom 24 og 36 måneder. Sentrale forutsetninger Den viktigste forutsetningen, som er basis for estimatene, er selskapets skadehistorikk og skadehistorikk i olje- og gassvirksomheten totalt sett.

Dette inkluderer forutsetninger i forhold til gjennomsnittlig kostnad per skade, skadefrekvens og kostnader for håndtering av forsikringskrav. Ytterligere kvalitativt skjønn er benyttet for å vurdere hvorvidt tidligere trender vil fortsette fremover.

Utvikling i teknologi og i ytre rammebetingelser inngår også i vurderingene. Andre viktige forutsetninger gjelder utvikling i rentesatser, avviklingstid og endringer i valutakurser. Denne metoden benytter historiske skadedata. For noen av bransjene er det imidlertid lite skadehistorikk tilgjengelig. Dette kombinert med varierende skaderesultater, gjør at aktuaren i tillegg benytter erfaringsbasert skjønn for å komplettere beregningene som fremkommer fra Chain-Ladder metoden.

Ved beregning av tilleggsavsetning utover minimumskrav for sikkerhetsavsetning legges det til grunn Statoil Forsikring sin maksimale eksponering ved en enkeltskade. Noter til regnskapet 15 16 Sensitivitet tegningsrisiko Tegningsrisiko og avsetningsrisiko er viktige elementer når det gjelder forsikringsrisiko for den som driver forsikringsvirksomhet. Tegningsrisiko er risikoen for at selskapet ikke krever tilstrekkelig premie for forsikringsavtalene.

Prissettingsprosessen for de ulike forsikringsproduktene innbefatter anslag for fremtidig skadefrekvens og erstatningsbeløp, basert på forsikringsselskapets statistikk og statistikk fra eksterne kilder.

Selv om man har kriterier for tegning av forsikring som er velegnet for formålet, og premieberegningene gjøres ut fra godt statistikkgrunnlag, kan erstatningskostnadene avvike fra det forventede nivået - på grunn av storskader, naturkatastrofer etc.

Statoil Forsikring har retningslinjer for tegning av forsikringer for å sikre god kvalitet ved bedømmelse og beregninger i forbindelse med risiko som forsikres, definerte risikotyper og øvre grenser for forsikringssummer som kan tegnes.

Dette gjøres for å sikre at en har kontroll med risikoeksponeringen i forsikringsporteføljen. Tabellen Sensitivitetsanalyse forsikring viser sensitivitetsanalyse for tegningsrisiko pr.

Statoil expanded and downsized

Tabellen viser hvordan endringer i Combined Ratio CR har innvirkning før skatt på inntekter eller kostnader i årets resultat og tilsvarende virkning på egenkapital ved årets utgang. The PhD project by Knut Gaarder Rakvg on fragmentation during blast and impact loading was completed in December 2013, while the PhD project by Martin Kristoffersen on impact against pipelines will finish during autumn 2014.

These research projects are briefly described below. The PhD project by Vegard Aune on blast loading on structures was initiated in 2012, and a main activity is to establish a new shock tube facility at SIMLab, see section www. All research activities have been run in collaboration with a number of masters students.

Board of directors

The PhD project by Knut Gaarder Rakvg investigated the effects of combined blast and fragment loading on protective structures. The PhD project by Martin Kristoffersen investigates how to design subsea pipelines subjected to interference by trawl gear or anchors.

The load scenarios cover the impact, pull-over, hooking and release of the pipe. The rig is designed in accordance with Norwegian working regulations and the most rigid security concerns. It has a drilling tower that can be moved across the Ivar Aasen installation so that the drilling is performed trough the installation.

The rig can be used for exploratory drilling before, during and after drilling at Ivar Aasen and can also be sublet to other licenses. Control and communication systems Siemens Siemens is the supplier of what can be called the installation s central nervous system.

The work with a complete and integrated electro, control and communication system will be performed at Siemens own locations, among others in Trondheim and Oslo, Norway. Approximately 100 employees from Siemens will in total be involved in the project. Engineers from Siemens will in addition participate in a so-called integrated team under management by and in cooperation with Det norske. The entire development will require several thousands of man-year, from subcontractors all across the world.

At the most, 260 persons, including Det norskes own employees and hired personnel, work on the development of the Ivar Aasen field. Modern technology will contribute to operating the Ivar Aasen field effectively. The offshore organisation will be closely integrated with the onshore organisation with modern communication systems.

Effective access to and exchange of data from all locations is made possible with fibre networks. Illustration of the operations centre in Trondheim.

I have appointed a new leadership team which I will work with in this interim period. The composition of the team reflects our ambitions both to keep leadership close to business and to further internationalise Aker Solutions.

The new leadership team includes eight business leaders who will report directly to me. Also a part of the leadership team are six function heads from the corporate centre that have the responsibility for shaping and safeguarding our activities within key functional areas. The corporate centre includes several new functions, which we believe will be particularly important in driving through our strategy.

The following four topics are on the top of our operational improvement agenda: Customer focus: Build strong and lasting relationships to individual customers and develop regional and country strategies. These contracts make up a contract backlog worth NOK 15 billion. The company employs around 1,000 people. The Group also has 51 apprentices in the fleet, equivalent to about 5. If we adjust for one-time effects related to gains and write-downs, the company achieved improved profits and an improved EBITDA.

The company won five contracts with a total value of NOK 2 billion. New building activities has been vigorous throughout the year as a result of higher activity.

The order book showed seven vessels at year-end, of which four have now been delivered. In 2014, the company has contracted two additional vessels, which means that the building program now constitutes five vessels, all of which will be deployed to contracts with various county municipalities as the principals. Photo: Samferdselsfoto. The company has an extensive land transport system, forwarding activities, as well as terminal operation with associated distribution activities.

The company has 14 branch offices along the coast and, at yearend, operated a fleet of nine pallet, refrigerator and side port ships in its regular routes, as well as two refrigerator ships in the spot market. This means a considerably weaker result for the company, if we adjust for this fact. In 2013, this weak result is mainly linked to challenges associated with the aging fleet. Shutdowns due to technical challenges with our ships create delays, but also cause expenses for the company related to alternative delivery of goods.

This will entail a substantial improvement in the Nor Lines product, while the new LNG-powered ships represent a renewal of the coastal fleet which, in turn, will yield more efficient and environmentally-friendly transport.

STATOIL ANNUAL REPORT 2013 Relaterte emner

I believe the three-way split of Kværner, from which Aker Solutions emerged back in 2004, was such a moment. I believe that 2010 will also go down in history as one of the more significant years in the history of our company. One reason for this is that we have managed the aftermath of the 2008-09 financial turmoil quite well. Although revenues declined somewhat, order backlog and profits were relatively stable, despite experiencing unfortunate quality and performance issues that diluted our returns. Reducing such costs is naturally a paramount objective of our continual improvement work in Aker Solutions. The numbers from 2010 are now history. Of more importance are the steps we have decided to take for the future; steps which aim to create a more focused Aker Solutions, with a more simplified and transparent structure.

STATOIL ANNUAL REPORT 2013 Kommentarer:
Redaktør på Statoil annual report 2013
Kleiven fra Tønsberg
jeg liker lese om Norge heldigvis. Les også min andre innlegg. jeg liker Basketball.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net