Mest Omsatte Aksjer

  1. Mer om
Mest Omsatte Aksjer

Mest Omsatte Aksjer MainstreamMest omsatte verdipapir (61 kB). Les om ansvar og rettigheter Største norske selskaper (xlsx, 52 kB). Mest omsatte verdipapir (xlsx, 61 kB). Antall aksjeeiere etter fylke (xlsx, 45 kB). Nøkkeltall Aksjer (xlsx, 398 kB Nyheter, hva som skjer i dag, dagens vinnere og tapere, mest omsatte mm. Mottatte aksepter av pliktig tilbud på alle aksjer i Norway Royal Salmon ASA Mest omsatte NASDAQ · → Amerikanske favorittaksjer Topp 50 liste over de teknisk mest positive aksjene. Dagens case og markedskommentarer Mest Omsatte Vinnere Tapere 00:09 CEST, Norway Royal Salmon ASA (NRS): Mottatte aksepter av pliktig tilbud på alle aksjer i Norway Royal Salmon ASA

Forvaltning av et aksjefond er regulert i Lov om verdipapirfond.

Antall selskaper i indeksen varierer mellom 50 og 70. Indekser beregnes også bransjevis for industri, IT, finans, energi, forbruksvarer, etc. Disse kalles ofte delindekser. Både delindeksene og hovedindeksen har utgangspunkt 100 poeng per 31.

Aksjekapital Den del av egenkapitalen som et selskap skaffer seg ved å utstede aksjer. Antall aksjer i selskapet multiplisert med pålydende verdi. Gir utsatt skatt på gevinst. Hos de aller fleste er denne gratis å ha. Når verdier tilsvarende innskudd tas ut, er dette såkalt skattefritt. I det øyeblikket selve gevinsten tas ut av kontoen, må skatt på denne betales etter gjeldene regler.

Det er privatpersonen selv som er pålagt å sikre at riktig inngangsverdi er registrert hos kontofører er spesielt aktuelt med aksjer eid over flere 10-år. Balanse Del av et regnskap som viser selskapets økonomiske stilling på et gitt tidspunkt. Bear market Et amerikansk uttrykk for pessimisme i aksjemarkedet og fallende priser på aksjer.

Man sier ofte at markedet er «bearish». Det motsatte av bull market.

Beta-verdi Et uttrykk for hvordan en aksjes kurs svinger i forhold til det samlede markedet. Verdier større enn 1,0 innebærer at svingningene er større enn markedets. Blokkomsetning En blokkomsetning er en avtalt omsetning hvor volumet tilsvarer eller overstiger en nærmere fastsatt grense, men som ikke tilfredsstiller kravene til en offisiell omsetning.

Blue chip Dette amerikanske uttrykket brukes om de største og mest solide aksjene på børsen. Uttrykket er avledet av navnet på blå sjetongene på amerikanske kasinoer, de med høyeste verdi og dermed de lettest omsettelige. Blå aksjer Ingen lovfestet definisjon men dette er normalt aksjer der selskapene jobber med bærekraftsmålene knyttet til hav og havets ressurser som f. Per juni 2021 er det få norske selskaper definert som blå.

Bull market Amerikansk uttrykk for et optimistisk aksjemarked, lengre periode med stigende priser, motsatt av «bear market». Man omtaler ofte markedet som «bullish». Børsdag En børsdag er en dag når Oslo Børs er åpen for kursnotering. Børsen har åpent hver dag bortsett fra helger og offisielle høytidsdager.

Loading

Om et par måneder tror jeg børsen vil være litt opp, jeg er forsiktig positiv, forteller Lødemel til NA24. Nettavisen vil gjerne ha flere friske meninger. Entra er åpenbart i spill i disse dager. Tidligere i november fikk vi vite at svenske SBB hadde bydd 130 kroner pluss aksjer for et eventuelt oppkjøp.

Etter noen dager meldte svenske Castellum seg på, med et bud på 170 kroner aksjen. Foreløpig har en norske stat solgt sin eierandel til Castellum, mens folketrygdfondet har sagt nei til begge bud. Dette har bidratt til en god kursoppgang for Entra aksjen i november måned, og således har gjort at våre kunder har valgt å ta en gevinst på dette, avslutter Mads Johannesen i Nordnet.

Årsstatistikk Statistikk Oslo Børs Home

Mest kjøpte aksjer. Du trenger ingen tidligere erfaring med teknisk analyse for å bruke analysetjenesten. Analysene oppdateres daglig. I et forsøk på å bearbeide de gjenstridige Fokus-eierne til å stemme for fusjon, har Fokus-eierne fått langt større eierandel i den nye storbanken enn verdien i forhold til de to andre bankene skulle tilsi. I markedet har fusjonsryktene trolig versert en tid, ettersom verdiøkningen på Fokus-aksjen har vært på hele 18 prosent de siste fem dagene.

Avkastningen hittil i år har imidlertid gått ned med nesten 14 prosent. Dagslånsrente Renten bankene må betale ved kortsiktige lån fra Norges Bank. Defensiv aksje En aksje som blir lite påvirket av konjunkturene.

Dette igjen skal tilsi en forholdsvis stabil kursutvikling. Deflasjon Vedvarende fall i det generelle prisnivået motsatt av inflasjon. Delbevis Dette blir utstedt ved fondsemisjon for overskytende brøkdeler av en hel aksje etter fordeling av fondsaksjene.

Oppover igjen på Oslo Børs

Delta Delta er størst på in-the-money opsjoner og minst på out-of -the-money opsjoner. Depotavdeling Spesialavdeling i bankene som arbeider med kontroll, registrering, oppbevaring og oppfølging av sikkerhet som er stillet for lån. Depotkonto Konto i depotbank hvor investor setter inn kontanter som sikkerhet for handel med opsjoner og futures. Derivat Verdipapir som er avledet av et annet verdipapir, for eksempel en opsjon på en aksje der avkastningen på opsjonen er knyttet til avkastning på aksjen.

Derivatinstrument Verdipapir som er utledet av andre finansielle instrumenter og hvor kursutviklingen bestemmes av utviklingen i et eller flere underliggende instrumenter. Eksempler er opsjoner og futures. Direkte avkastning Forholdet mellom utbytte på en aksje og dagskursen, uttrykt i prosent.

Disagio Kurstap som oppstår ved salg eller innløsning av verdipapirer og fremmed valuta. Diskontering Omregning av fremtidige kontantstrømmer til dagens verdi. Diskonto Den rentesats som landets nasjonalbank anvender ved diskontering av forretningsveksler. Disponibel realinntekt Husholdningenes kjøpekraft etter at skatter og prisstigning er fratrukket.

Diversifisering Spredning av porteføljen på flere investeringsobjekter med formål å redusere risikoen. D-lånsrenten Rente på overnattenlån i Norges Bank.

MEST OMSATTE AKSJER Relaterte emner

Listen er ikke uttømmende, men hjelper deg et skritt på veien i å lære deg noen av de viktigste ordene du kan komme over. A- og B-aksjer Dersom et selskap har flere aksjeklasser, er A-aksjen normalt hovedaksjen i et selskap. Alle A-aksjene er stemmeberettigede. B-aksjer er normalt ikke er stemmeberettigede. Per november 2014 hadde kun tre selskaper på Oslo Børs to aksjeklasser. Aksjefond Et aksjefond er en sammensatt portefølje av aksjer, forvaltet av en fondsforvalter. Den som sparer i aksjefond, det vil si som eier andeler i fondet, kalles andelseier.

Mest Omsatte Aksjer
MEST OMSATTE AKSJER Kommentarer:
Forfatter på Mest omsatte aksjer
Wold fra Kaupanger
jeg er glad i lese tegneserier sunt. Anmeldelse min andre nyheter. Jeg har alltid vært en veldig kreativ person og synes det er avslappende å hengi seg til Freestyle bmx.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net