Økonomi Og Ledelse Eksamen 2016

  1. Mer om
Økonomi Og Ledelse Eksamen 2016

Økonomi Og Ledelse Eksamen 2016 konfidensiellFørst undervist: Høst 2008. Eksamen blir utarbeidet sentralt Eksamen blir Studerer du SAM3035 Økonomi og ledelse ved Videregående skole (VG)? På StuDocu vil du finne alt av studiemateriale, gamle eksamener og foredragsnotater for SAM3035 Økonomi og ledelse kommentert forberedelse, kommentert eksamensoppgave og eksamensbesvarelser. Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren Dekningspunktanalyse 09.11.2015.xlsm · Investeringsanalyse 26.04.2016.xlsm · Kapitalbehov 10.10.2015.xlsm ELEVER i Vg1 og Vg2 SOM ER TRUKKET UT TIL SKRIFTLIG EKSAMEN, FÅR 2 LESEDAGER I FORKANT AV 2, økonomistyring økonomi og ledelse, tysk

Høgskolen i Gjøvik

Har grunnleggende forståelse av IT-systemer og -prosesser, og hvordan disse kan bidra til forretningsutvikling og verdiskaping. Kunne analysere komplekse økonomisk-administrative problemer med bærekraft som et styrende prinsipp Kan med utgangspunkt i bærekraftsmål anvende økonomiske modeller, metodeverktøy og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å forstå og løse økonomisk-administrative problemstillinger, og treffe begrunnede valg. Kan integrere ansvarlighet og bærekraftshensyn i virksomheters forretningsmodeller, strategier og praksis.

Har innsikt i etiske problemstillinger og er bevisst egen integritet og egne verdier. Demonstrere sosiale ferdigheter og evner å interagere og kommunisere med andre Kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter i tråd med etiske krav og retningslinjer, både selvstendig og i grupper. Kan formidle og utveksle synspunkter om sentral teori, analyser, metodevalg, resultater og forutsetninger, både skriftlig og muntlig.

Seksjonssjef for dokumentasjons — og informasjonsforvaltning er delegert det daglige ansvaret for systemet og manuelt arkiv, og at det er utarbeidet nødvendige rutiner for bruk av dette.

Respektive avdelingsdirektører følger opp at den faktiske saksbehandlingen er i samsvar med rutinene. Høgskolen i Innlandet behandler personopplysninger for å oppfylle tilsynets lovpålagte oppgaver etter bl. Det registreres ulike typer personopplysninger i arkiv- og saksbehandlingssystemet. Dette er opplysninger som, fødselsnummer, navn, adresse, telefonnummer, epostadresse grunndata og annen relevant informasjon som fremgår av henvendelsen.

Registrering, lagring og oppbevaring skjer i henhold til arkivlovgivningen. Saksdokumentene kan i tillegg inneholde sensitive personopplysninger. Ved krav om innsyn utleveres personopplysninger i henhold til offentlighetsloven og forvaltningsloven. Opplysninger som er nødvendig for behandling av klagesaker vil bli utlevert til Felles klagenemd som er Universitets og høgskolesektorens klageorgan i studentsaker. Det er etablert særlige sikkerhetstiltak og rutiner for svært beskyttelsesverdig informasjon i arkivet, som for eksempel sensitive personopplysninger.

Høgskolen i Innlandet er pålagt å gjøre sine offentlige postjournaler tilgjengelig for allmennheten på Internett. En journal er systematisk og fortløpende registrering av alle inngående og utgående saksdokumenter.

Journalene gjøres tilgjengelig i pdf-format på www. I offentlighetsforskriften § 7, jf § 6 fjerde ledd, er det spesifisert en del opplysninger som ikke skal framgå av offentlig journal og journaler som legges ut på nettet. Realkompetanse Opptak kan skje på bakgrunn av realkompetanse etter gjeldende regler. Det legges vekt på maritim bakgrunn og erfaring fra ledende stillinger ved opptak.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått.

Denne utvidelsen vil medføre en investering i roboter, innredning og utstyr på til sammen kr Han regner med at salget av kofferter vil øke med kr ekskl. Gjennomsnittlig lagringstid er budsjettert til 50 dager.

Alt varesalg er avgiftspliktig. ITroll AS antar at alt salg vil være på kreditt, og at kredittiden til kundene blir 30 dager. Bedriften klarer å hente inn kr i ny egenkapital. Her forventes det at eksaminanden definerer begrepet kapitalbehov og velger metode for å beregne kapitalbehovet.

De fleste vil benytte en ferdigmodell for dette. Det er viktig å ta med inndatadelen i svaret slik at sensor kan se hva som kan være årsak til at en ev. Forslaget skal begrunnes. Her forventes det at eksaminanden definerer begrepet finansering og beskriver og rangerer de vanligste finansieringsformene.

De fleste vil benytte en ferdigmodell for å sette opp finansieringsforslag. Det forventes at en i ett av forslagene benytter dataene i oppgaven. I denne oppgaven vil en stå igjen med et udekket kapitalbehov når en har registrert alle data.

I den gode besvarelsen forventes at en da i første omgang forkaster alternativet med å betale per 5 dager fordi dette vil gjøre det udekkete kapitalbehovet enda større. I begrunnelsen bør en nevne at det vil være lønnsomt å velge å betale per 5 dager og få kreditt, men at det uaktuelt med mindre en enten får til å redusere kapitalbehovet eller klarer å forbedre finansieringen ved for eksempel å få inn mer egenkapital, bytte bank for å få større langsiktig lån eller lignende.

Det forventes videre at en drøfter de ulike finansieringsalternativene i forhold til de kravene til god finansiering en har satt opp. De har innhentet tilbud fra flere leverandører og står nå igjen med to alternativer: Alternativ 1 Alternativ 2 Investeringsutgift Levetid 5 år 5 år Økning i omløpsmidler per år Antall produserte kofferter per år Pris per koffert Variable enhetskostnader per koffert Faste kostnader per år Bedriften er usikker på hvilken restverdi maskinene har ved endt levetid.

De antar at restverdien blir lik kostnaden ved å fjerne robotene. Her forventes det at eksaminanden definerer hva en investeringsanalyse innebærer, og definerer og beregner tilbakebetalingstid, internrente og nåverdi. De fleste vil bruke en ferdigmodell til dette. Det er viktig å ta med inndata i svaret slik at sensor kan se om evt feil i svaret har sammenheng med feilregistrerte inndata.

Svaret må inneholde en begrunnelse for hvilket alternativ en bør velge. Dette valget må understøttes av en risikovurdering basert på en følsomhetsanalyse av de to alternativene.

ING Teknologileiing, økonomi og nyskaping

Her forventes det at en kommer med konkrete kommentarer ut fra den aktuelle markedssituasjonen og ikke bare beskriver avvik i tall og prosent. Her forventes det at eksaminanden definerer begrepene kalkulasjonsrente, markedsrente og risikotillegg risikopremie.

Dette innebærer blant annet at eleven kan - beskrive noen få sentrale begreper i faget - i liten grad drøfte og foretafaglige vurderinger der oppgaven krever det - i liten grad bruke digitale verktøy og hjelpemidler - i liten grad bruke kilder Eleven viser lav kompetanse i faget.

Dette innebærer blant annet at eleven kan - beskrive noen få sentrale begreper innen faget - foreta noen få aktuelle økonomiske beregninger og i liten grad foreta faglige vurderinger der oppgaven krever det - i liten grad bruke digitale verktøy og hjelpemidler - i liten grad bruke kilder Eleven viser lav kompetanse i faget. Dette innebærer blant annet at eleven kan - beskrive noen få sentrale begreper innen faget - i liten grad foreta faglige vurderinger der oppgaven krever det - i liten grad bruke digitale verktøy og hjelpemidler - i liten grad bruke kilder Eleven viser god eller nokså god kompetanse i faget.

Dette innebærer blant annet at eleven kan - i noen grad gjøre rede for og beskrive sentrale begreper innen faget og se sammenhenger mellom noen begreper - i noen grad drøfte og foreta faglige vurderinger der oppgaven krever det - bruke digitale verktøy og hjelpemidler på hensiktsmessig måte - bruke kilder på hensiktsmessig måte Eleven viser god eller nokså god kompetanse i faget.

Dette innebærer blant annet at eleven kan - i noen grad gjøre rede for og beskrive sentrale begreper innen faget og se sammenhenger mellom noen begreper - foreta noen aktuelle økonomiske beregninger og i noen grad foreta faglige vurderinger der oppgaven krever det - bruke digitale verktøy og hjelpemidler på hensiktsmessig måte - bruke kilder på hensiktsmessig måte Eleven viser god eller nokså god kompetanse i faget.

Dette innebærer blant annet at eleven kan - i noen grad gjøre rede for og beskrive sentrale begreper innen faget og se sammenhenger mellom noen begreper - i noen grad foreta faglige vurderinger der oppgaven krever det - bruke digitale verktøy og hjelpemidler på hensiktsmessig måte - bruke kilder på hensiktsmessig måte Eleven viser svært god eller meget god kompetanse i faget.

Dette innebærer blant annet at eleven kan - beskrive og gjøre rede for sentrale begreper innen faget og se sammenhenger mellom begrepene - drøfte og foreta faglige vurderinger der oppgaven krever det - bruke digitale hjelpemidler på hensiktsmessig måte og vurdere bruken - velge, bruke og vurdere kilder på hensiktsmessig måte Eleven viser svært god eller meget god kompetanse i faget.

Dette innebærer blant annet at eleven kan - beskrive og gjøre rede for sentrale begreper innen faget og se sammenhenger mellom begrepene - foreta aktuelle økonomiske beregninger og kan foreta faglige vurderinger der oppgaven krever det - bruke digitale hjelpemidler på hensiktsmessig måte og vurdere bruken, noe som blant annet innebærer sikker og kritisk bruk av økonomiske modeller - velge, bruke og vurdere kilder på hensiktsmessig måte Eleven viser svært god eller meget god kompetanse i faget.

Dette innebærer blant annet at eleven kan - beskrive og gjøre rede for sentrale begreper innen faget og se sammenhenger mellom begrepene - foreta faglige vurderinger der oppgaven krever det - bruke digitale hjelpemidler på hensiktsmessig måte og vurdere bruken - velge, bruke og vurdere kilder på hensiktsmessig måte 21 Kandidat A SAM Oppgave 1 Produktvalg Produktvalg går ut på å velge det beste eller de beste produktene når det er knapphet på innsatsfaktorer eller kapasitet.

Slik knapphet omtales ofte som flaskehalser i produksjonen. Dersom for eksempel et produkt må gjennom tre avdelinger før det er ferdig og kapasiteten er ulik i de tre avdelingene er det den avdelingen med minst kapasitet som bestemmer hvor mange enheter som kan produseres. Dersom en produserer flere produkter, vil en måtte gjøre en del beregninger for å finne hvilket produkt som er mest lønnsomt i tilfelle en har flaskehalser i produksjonen.

Det produktet som er mest lønnsomt er det produktet som gir størst dekningsbidrag db per knapp faktor. Er den knappe faktoren for eksempel timer vil en regne db per time.

Jeg har brukt modellen produktvalg for å løse denne oppgaven. Modellen viser at SnapCase Large er mest lønnsom dvs. Vi kan også se ut ifra en annen tabell hvor regnearket viser alle alternativene. Selv om det er begrensninger i salget, er det i produksjonstid som setter begrensningen. En markedsform eller markedsstruktur er altså en gruppering av markeder etter hvordan konkurranseforholdene er. Vi snakker ofte om to hovedformer; Fullkommen konkurranse og Ufullkommen konkurranse.

Vi kan derfor slå fast at markedsformen ikke er eller oligopol eller monopol. Markedsformene vi da står igjen med er da monopolistisk konkurranse og fullkommen konkurranse frikonkurranse. Fullkommen konkurranse er en teoretisk markedsform som vi sjelden eller aldri finner i virkeligheten. Fullkommen konkurranse forutsetter av følgende forhold er til stede: Homogene varer dvs like varer og ingen merker eller reklame Prisfaste kvantumstilpassere Full informasjon Fri prisdannelse Profittmaksimering Fri etablering Koffertene selges i ulike varianter, under ulike merker og det blir brukt reklame for å selge dem.

Kofferten er derfor ikke homogene varer. ITroll AS produserer en merkevare med navn SnapTroll, en kabinkoffert som kan konverteres til en sparkekoffert. Det fins altså substitutter, selv om SnapTroll har noen unike egenskaper.

Det er også mange produsenter av kofferter i markedet. Ut fra oppgaven tar bedriften utgangspunkt i at den kan bestemme prisen selv. Produktet har et navn, altså en merkevare og vil mest sannsynlig bli solgt ved hjelp av reklame. Vi snakker derfor her om Monopolistisk konkurranse, også kalt merkevarekonkurranse.

Side 3 av 12 24 Kandidat A SAM Wikipedia definerer denne markedsformen slik: Monopolistisk konkurranse også kjent som merkevarekonkurranse er en markedsform som kjennetegnes ved at produsentene i markedet konkurrerer med produkter som til en viss grad er substitutter, men ikke perfekte sådanne. Den innebærer også at aktørene i markedet har ubetydelige markedsandeler. Flere egenskaper preger merkevarekonkuranse nye aktører har vanskelig for å gjøre store endringer markedsandel mange kunder er lojale mot merkevare det er lett å etablere nye bedrifter Det finnes mange eksempler på markeder som i større eller mindre grad passer inn i modellen.

Markedet for dongeribukser, der flere produsenter konkurrerer med gjerne sterke merkevarer av forskjellig utseende, kvaliteter og priser, og hvor flere av produktene har til dels unike detaljer som ikke nødvendigvis finnes i konkurrerende produkter. Spisesteder, klær og film er også typiske eksempler. Det er glidende overganger mellom monopolistisk konkurranse og andre markedsformer. Dersom de forskjellige produsentene produserer svært like varer, vil markedet være svært nært fullkommen konkurranse.

Dersom varene som produseres derimot er svært forskjellige, er det nærmere monopol. Kilde: lastet Konklusjon: Markedsformen til produktet er monopolistisk konkurranse. Side 4 av 12 25 Kandidat A SAM Oppgave 3 Ledelse a Vurder hvilken type ledelse Vidar bør utøve i den nyetablerte bedriften, og kom med forslag til hvordan han kan sikre høy produktivitet i produksjonen.

Henry Fayol beskrev i sitt hovedverk Industriell og allmenn administrasjon som kom ut Han la frem disse fem hovedoppgavene for en leder: En leder skal 1 planlegge utforske framtiden og utarbeide en arbeidsplan 2 organisere bygge opp bedriftens fysiske materielle og sosiale organisme 3 lede og gi ordrer sette ansatte i arbeid for å få utført oppgavene 4 samordne bringe alle aktiviteter og anstrengelser i samklang med hverandre 5 kontrollere overvåke at all virksomhet blir utført i overensstemmelse med fastsatte regler, gitte ordrer og mål Mye av det Fayol skrev er på mange måter fortsatt gyldig og gir uttrykk for viktige og kanskje tidløse sider ved ledelse, ikke minst i mindre og mellomstore bedrifter.

Men i dagens nærings- og samfunnsliv er en slik definisjon ufullstendig og mangelfull. Prinsippene ble utformet i en tid med store sosiale klasseskiller og lavt utdanningsnivå, preget av stivbente og byråkratiske bedrifter i et samfunn med betraktelig lavere endringstakt enn i dag. Lover om medbestemmelse, bedriftsdemokrati og fokus på ansattes fysiske og psykososiale miljø var nærmest fraværende. Teori X Mennesket har en medfødt uvilje mot arbeid og unngår det om mulig.

På grunn av denne uviljen mot å arbeide må folk flest bli tvunget, kontrollert, dirigert og truet med straff for at de skal være villige til å yte en rimelig innsats for at organisasjonen skal kunne oppfylle sin målsetting.

Løsningsforslag eksamen

Gjennomsnittsmennesket foretrekker å bli ledet, ønsker å unngåansvar, har relativt små ambisjoner og ønsker sikkerhet framfor alt. Gjennomsnittsmennesket har ingen medfødt uvilje mot arbeid. Avhengig av forhold som kan kontrolleres, kan arbeid være en kilde til glede eller ulyst. Ytre kontroll og trussel om straff er ikke de eneste måtene å få ansatte til å yte en innsats på. Mennesker ønsker ofte å lede og kontrollere seg selv i arbeidssituasjonen.

Forpliktelsen overfor et mål er avhengig av den belønningen en kan oppnå. Den viktigste belønningen er den selvfølelsen og selvrealiseringen som kan være et direkte resultat av å nå organisasjonens mål. Ansatte lærer under bestemte betingelser ikke bare å akseptereansvar, men også å oppsøke ansvar. Ideer og evnen til å finne løsninger på problemer i en bedrift er vidt fordelt blant de ansatte, og ikke begrenset til noen få de som er ledere.

I det moderne arbeidslivet er de fleste menneskers intellektuelle muligheter og ferdigheter bare delvis utnyttet.

McGregor understrekte at teori X og teori Y er antakelser som ledere har om menneskets natur. Det er ikke slik folk virkelig er. Det er svært stor variasjonsbredde i menneskenaturen. Og dette er et hovedpoeng i teorien, hvis vi legger organisasjonsforholdene til rette på grunnlag av en bestemt oppfatning om menneskets natur, har vi også skapt forutsetninger for bestemte typer reaksjonsmåter.

Undervisning og eksamen Se emnebeskrivelsene for mer informasjon.

Undervisnings- og eksamensspråk Undervisningsspråket for emnene som inngår i programmet er norsk. Litteratur i form av lærebøker og kompendier vil som oftest være på engelsk eller norsk. Enkelte emner undervises på engelsk, undervisningsspråk for det enkelte emne står angitt i emnebeskrivelsen Videre studier Studenter med fullført bachelorgrad kan søke opptak til mastergraden i «Økonomi og administrasjon» siviløkonom eller mastergradsprogrammet i «Ledelse, innovasjon og marked» ved UiT Norges arktiske universitet.

ØKONOMI OG LEDELSE EKSAMEN 2016 Relaterte emner

Ha fått skolering i analyseverktøy og problemforståelse for å kunne ta beslutninger både på strategisk og operativt nivå i virksomheten Ha fått trening i teamarbeid og kommunikasjon Generell kompetanse Kunne foreta kritiske vurderinger knyttet til strategiske veivalg, organisering og driftsformer i en maritim virksomhet Vurdere kritisk aktuelt grunnlagsmateriale knyttet til drift av virksomhet i den maritime næring og kunne gjøre relevante analyser som grunnlag for beslutningsprosessen i virksomheten Ha utviklet evnen til å holde seg faglig oppdatert, både gjennom litteratursøk, kontakt med fagmiljøer og revisjon av egen praksis Kunne anvende kunnskap og ferdigheter på nye områder for å utføre oppgaver og prosjekter. Kunne bidra til nytenking og innovasjon i egen virksomhet, i organisasjoner og i næringen som helhet. Kunne inngå i beredskapsorganisasjoner og være en del av ledergruppen i krisesituasjoner Opptakskrav Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. Søkere med erfaring fra ledende stillinger i maritim sektor vil bli prioritert ved opptak. Yrkesmuligheter Arbeid i maritim næring som rederiadministrasjoner, verft, utstyrs- og tjenesteprodusenter, olje- og gassektoren, og i offentlige institusjoner knyttet til sjøfart og maritim virksomhet. Utenlandsopphold Dette er et deltidsstudium som strekker seg over to år. Det legges ikke opp til utenlandsopphold.

Økonomi Og Ledelse Eksamen 2016
ØKONOMI OG LEDELSE EKSAMEN 2016 Kommentarer:
Forfatter på Økonomi og ledelse eksamen 2016
Rygh fra Mo i Rana
Les gjerne min andre nyheter. En av mine fritidsaktiviteter er Pferdepolo. Jeg har lyst lese romaner unaturlig.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net