Foreldrerett

  1. Mer om
Foreldrerett

Foreldrerett FordiHa full foreldrerett innebærer at man har foreldreansvaret alene. Dersom foreldrene ikke var gift eller samboere da barnet ble født, vil det være mor som Ansvaret for oppfostring av et barn innenfor loven, kalles foreldreansvar. Foreldrene har med dette både rett og plikt til å ta avgjørelser på vegne av barnet i Foreldreansvar er den rett og plikt foreldre har til å bestemme for barnet i personlige forhold. Foreldrene skal utøve foreldreansvaret ut Emneord: Barn og foreldre, Delt foreldrerett. Mora til barnet nekter å underskrive på skjema om delt foreldreansvar Foreldreansvar er plikten foreldre har til å ta omsorg for barnet og retten til å bestemme på barnets vegne i personlige forhold

Foreldreansvaret skal utøves ut fra barnets interesser og behov. Det innebærer også at barnet skal gis en forsvarlig oppfostring og forsørgelse, og utdannelse etter evne og forutsetninger ellers.

Foreldreansvaret gir ikke noen rett til fysisk avstraffelse av barnet. Beslutningsmyndigheten over barnets økonomiske forhold hører under vergen, men vil som regel også være den eller de som har foreldreansvaret.

Dette vurderes helt konkret. Hvilke rettigheter har jeg? Det er ofte mye følelser involvert ved samlivsbrudd, og tvister om foreldrerett og samværsrett til barna kan oppstå. Ved å bruke oss som advokat får du en medspiller du kan stole på, som kan gi deg nøkterne og gode råd under fire øyne. Dette løser ofte tvistene hurtigere, og det blir lettere å kommunisere mellom partene på en saklig måte.

Skilsmisse ADVOKAT RUNE SELBO

Dersom saken etter mekling likevel må løses med domstolens hjelp, vil din advokat allerede kjenne din sak godt, noe som gjør at du vil stille sterkere. Etter barneloven må man ved avgjørelse om hvem som skal ha foreldre- eller samværsrett vektlegge hva som er til det beste for barnet. I henhold til barneloven §48 skal alle avgjørelser om foreldreansvar, samvær og hvem barnet skal bo fast med først og fremst rette seg etter det som er best for barnet.

Hva som er det beste for barnet, alle forhold tatt i betraktning, er altså helt avgjørende for hvilke rettigheter den enkelte vil ha i en slik situasjon.

Ifølge henne er kvinner på grasrotplan sosialisert inn i og tro mot sine lokale verdier som de ikke nødvendigvis oppfatter som diskriminerende. Dette bør Statssekretær for utviklingssaker Anne Margareth Fagertun Stenhammer reflektere over når hun maner til Kvinnekamp ut i verden kronikk klassekampen 8.

Norge har et spesielt ansvar ovenfor kvinners i Sudan siden vi bidro til å drive frem en fredsavtale som ikke sikrer deres sivile rettigheter. For å sikre kvinners sivile rettigheter i Sudan må det settes inn langt flere tiltak på grasrotplan. Utdanning og bevisstgjøring av kvinners de facto rettigheter bør være en viktig komponent i utviklingssamarbeidet med Sudan.

Ifølge Anne Itto er nettopp utdanning nøkkelen til endring. Vi er ikke kjent med om noen norsk offentlig etat kan ha et slikt ansvar ovenfor utenlandske myndigheter, sier Espedal. Kjell mener at Nav med dette bekrefter at de bare bryr seg om deler av dommen og ikke helheten. Er det bare barnebidrag, eller der det noe mer, som samvær med begge foreldre, undrer Kjell. Artikkelen fortsetter under Nettavisens uhøytidelige spørreundersøkelse.

Foreldreansvar Et av problemene for Kjell var at han ikke fikk felles foreldreansvar for barnet. Dermed sto han svakt juridisk når mor ble i Litauen med barnet. Han hadde for eksempel ikke rett til å melde barnet bortført fra Norge, og fikk dermed ikke hjelp av norske myndigheter i kommunikasjonen med myndigheter i Litauen.

Forskjellen på foreldreansvar og daglig omsorg

Likevel har norske myndigheter nektet meg foreldreansvar. Jeg vil jo ha ansvar for mitt eget barn. Det vil si at jeg ikke bare ønsker å betale for barnet, men også være tilstede i oppveksten, sier Kjell. Det til tross for at Bergen tingrett mente jeg burde ha det, fordi vi alle tre hadde bodd sammen, sier han.

I dag sikrer barneloven de fleste fedre foreldreansvar automatisk. Unntaket er de foreldre som ikke har bodd sammen se lov. Tusenvis av fedre uten kontakt med barna Kjells historie er langt fra alene om å ikke ha samvær med sitt barn. I 2015 laget Statistisk sentralbyrå SSB en rapport om hvilke fedre som hadde liten eller ingen kontakt med barna sine. Den vist blant annet at: To prosent av samværsfedrene hadde, ifølge dem selv, ikke sett barnet siden samlivsbruddet eller barnets fødsel.

Ifølge mødrene hadde 21 prosent av fedrene ingen samvær en vanlig måned. Det betyr at opp mot 45. Reglane om etablering og endring av farskap i §§ 6 til 9 og kapitla 3 og 4 gjeld så langt dei høver for fastsetjing og endring av medmorskap. Departementet kan ved forskrift gje utfyllande reglar om fastsetjing av medmorskap etter §§ 3 og 4 i denne lova. Ansvaret for det offentlege for å få fastsett foreldreskap Dersom barnet korkje har far eller medmor i samsvar med reglane i §§ 3 og 4, skal det offentlege ta seg av å få fastsett kven som er faren eller medmora, jf.

Dersom ein utanlandsk farskap eller medmorskap ikkje vert lagt til grunn etter § 85, har det offentlege ansvar etter første stykket.

Det offentlege skal klargjere kven som er mor til barnet når dette ikkje er kjent. Departementet kan ved forskrift gje utfyllande reglar om gjennomføring av reglane i paragrafen her. Som far har du mulighet til å akseptere farskapet selv om du ikke hverken ønsker eller har mulighet til å være en aktiv far. Du kan derimot ikke frasi deg farskapet om du er den biologiske faren til barnet. Retten kan idømme farskap på flere måter. For eksempel om en mann har hatt samleie med barnets mor i nær tid av unnfangelse.

Eller om det er flere mulige fedre involvert, men en av dem er mer sannsynlig enn en annen. Er du idømt farskap, er du pliktig til å bidra økonomisk frem til barnet er fylt 18 år. Det samme gjelder barnets mor dersom barnet er bosatt hos far.

Rett: Ifølge barneloven § 6 kan både barnet, begge foreldrene, og også en eventuell tredjemann som hevder å være barnets far, alltid reise sak for domstol angående farskap. Et farskap kan ikke endres uten en bekreftelse av en DNA-analyse.

Foreldreansvar Ansvaret for oppfostring av et barn innenfor loven, kalles foreldreansvar. For å studere om de familiepolitiske endringene som ble innført i 1998 har hatt noen effekt, er det nettopp denne gruppen en må studere.

Dette er barn som er blitt født etter at endringene ble innført. Det er en signifikant økning i andelen som oppga at de hadde felles foreldreansvar.

Foreldrerett Lexit Advokat

Dette kan tyde på at forenklede prosedyrer for å få felles foreldreansvar har hatt effekt. Men andelen med delt foreldreansvar har økt i alle aldersgrupper, så det kan tyde på at det har skjedd en mer generell endring i innstilling til fordeling av foreldreansvar etter samlivsbrudd.

Mot mer delt bosted Den av foreldrene som barnet bor fast sammen med, og dermed har den daglige omsorgen for barnet, kan blant annet bestemme hvor i landet barnet skal bo, om barnet skal være i barnehage og andre større avgjørelser i dagliglivet.

Spørsmålet om hvor barnet bor fast, ble stilt noe ulikt i de to undersøkelsene. I 1996 ble følgende spørsmål stilt: "Hvem har i praksis daglig omsorg for barnet nå?

I spørreskjemaet fra 2002-undersøkelsen ble det i tillegg gitt en instruks til respondenten om hva en mente med daglig omsorg. En slik instruks ble ikke gitt i 1996.

Ulik spørsmålsformulering og ulik praksis i forhold til instruks i spørreskjema kan ha påvirket andelen som oppgir delt daglig omsorg som samværsform. I 1996 bodde barn hos mor i omtrent 90 prosent av tilfellene, mens barn bodde fast hos far i færre enn 10 prosent av tilfellene Jensen og Clausen 1997:20. Delt bosted, det vil si at barnet bodde omtrent like mye i hver av foreldrenes hushold1, var svært uvanlig. Dette gjaldt 4 prosent av foreldrene. Disse tallene viser altså at langt de fleste barn bodde daglig hos mor i 1996.

I 2002 er tallene noe endret. I 2002 oppga 8 prosent av personene i undersøkelsen at de hadde delt bosted for barnet. Det var altså en dobbelt så stor andel som oppga at de hadde delt bosted for barnet i 2002 som i 1996. Dette innebærer en økning av de som oppga at barnet bodde like mye i de to hjemmene, men andelen som bodde hos mor var fremdeles svært mye større.

Både andelen kvinner og menn som oppga at de hadde den daglige omsorgen for barnet, er noe redusert. Det er her signifikante forskjeller mellom andelene i de to undersøkelsene som oppgir delt bosted.

Enslige mødre og samværsfedre rapporterte svært ulikt i 2002 når det gjaldt fordeling av daglig omsorg. I overkant av 4 prosent av kvinnene rapporterte at de hadde en delt ordning, mens omtrent 9 prosent av mennene rapporterte det samme Sætre 2004.

Kan ordvalget "fast sammen med" ha påvirket tallene her, og gitt færre som rapporterte delt omsorg, spesielt blant kvinner?

Man fant også ulikheter i rapportering av faktisk samvær mellom samværsfedre og enslige mødre. Samværsfedrene rapporterte høyere faktisk samvær enn det som rapportertes fra de enslige mødrene.

Mens annenhver samværsfar 51 prosent rapporterte minst åtte dagers samvær siste måned, meldte bare en av tre enslige mødre 34 prosent om så omfattende samvær Sætre 2004. Fedre mer på banen Foreldreansvar og daglig omsorg er fordelingen av de juridiske og praktiske sider ved foreldreskap på tvers av hushold Jensen og Clausen 1997.

I 1996 fant man at for to tredeler av foreldrene var det mor som hadde foreldreansvaret alene tabell 1 og at nesten alle barn bodde hos mor figur 1. Som tabell 3 viser, var det også slik at når mor hadde foreldreansvar alene, hadde hun nesten alltid daglig omsorg. Det samme gjaldt for far. Tabell 3 viser at det samme gjaldt for mødre som hadde foreldreansvaret alene i 2002. Derimot var det flere som delte den daglige omsorgen når far hadde foreldreansvaret alene i 2002 enn tilfellet var i 1996 4 mot 0 prosent.

I 1996 bodde den største andelen hos mor til daglig når foreldreansvaret var felles 77 prosent. Bare vel 10 prosent bodde hos far og omtrent like mange bodde delt mellom de to husholdene.

FORELDRERETT Relaterte emner

Universitetet i Oslo Artikkelstart Foreldreansvar, tidligere kalt foreldremyndighet eller foreldremakt, er det ansvar foreldrene i videste forstand har til å gi barnet omtanke og omsorg, og til å treffe bestemmelser på barnets vegne i personlige forhold. Foreldreansvaret er regulert i barneloven lov av 8. Foreldreansvaret skal utøves ut fra barnets interesser og behov. Det innebærer også at barnet skal gis en forsvarlig oppfostring og forsørgelse, og utdannelse etter evne og forutsetninger ellers. Foreldreansvaret gir ikke noen rett til fysisk avstraffelse av barnet.

FORELDRERETT Kommentarer:
Rapportert den Foreldrerett
Brevik fra Tromsø
Se over min andre innlegg. Jeg har en rekke hobbyer, som Modellautos machen. jeg elsker lese bøker skjelven.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net