Stavanger Kommune Byggesak

  1. Mer om
Stavanger Kommune Byggesak

Stavanger Kommune Byggesak UovertruffenStavanger kommune har en innsynsløsning der du kan se alle byggesaker fra Merknad eller klage til byggeprosjekt. Her finner du informasjon om hvordan du forholder deg til byggesaker på naboens eiendom Byggesøknad, byggesaksgebyr, kart og eiendom, oppmåling, brannvern, vann og avløp, vannmåler Tegninger (fasade-, plan-, og snittegning) i målestokk og med mål skrevet på. I noen byggesaker må du også sende inn tegninger av eksisterende Du må betale for at kommunen skal behandle byggesøknaden din

Stort boligbygg 3 og 4 et.

Hvordan søker du? Stavanger kommune

Stort boligbygg 5 et. Bygg med bofellesskap o. Garasje og uthus til bolig, naust b. Du får tilsendt faktura på byggesaksgebyret etter at vedtak er gjort. Byggetillatelsen gjelder i tre år Du må starte byggearbeidet innen tre år etter at byggetillatelse er gitt. Ny frist begynner å løpe fra det tidspunktet du mottar begrunnelsen.

Hvor lang behandlingstid for byggesøknader må du regne med?

Hva skal være med i klagen? Når du sender inn en klage, skal du skrive hvilket vedtak du klager på, og den eller de endringene du ønsker.

Du må skrive hvorfor du klager, og oppgi andre opplysninger som kan ha betydning for å vurdere klagen. Som rådgiver på seksjon byggesak får du være med på å løse et viktig samfunnsoppdrag.

I svaret skal det gjøres rede for grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og såvidt mulig angis når svar kan ventes«. Vårt tips er å engasjere en erfaren ansvarlig søker som kan legge det riktige presset på kommunen.

Har pratet så vidt med de for 1 ikke siden da sa de at søknaden kom til å bli godkjent og at alt var som det skulle de manglet bare å skrive byggetillatelsen. Det er nå 5 uker siden vi leverte inn og har desverre ikke fått tak i saksbehandleren denne uken og de har heller ikke begrunnet hvorfor den er forsinket.

Plan- og bygningslovens § 21-7 sier at byggesaken skal avgjøres av kommunen innen 3 uker. Dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp, regnes tillatelse som gitt. Svar innen 3 uker kan ikke presses gjennom, men kommunen bruker å få det travelt om du gir beskjed om at du starter med arbeidene. Vær obs på at kommunen alltids vil finne feil med byggesaken om de leter lenge nok, og da vil de ha hjemmel for å utsette behandlingen.

Kommentarfeltet er stengt. Personvernerklæring Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. I tillegg kommer plansjefene i kommunene Stavanger, Sandnes og Klepp, som gir oss sine innspill på hva som er beste praksis i plan- og byggesaker. Bygg- og anleggsskolen Bygg- og anleggsskolen er Næringsforeningens nye faglige møteplass for bygg- og anleggsbransjen i Stavanger-regionen.

Mener dette bør være akseptabelt ut fra den bebyggelse som både er sør og nord for deres eiendommer. Kommentar: Vi viser til forrige kommentar, og ser ikke at dette forslaget ivaretar de hensyn vi har påpekt.

Private merknader etter utgått høringsfrist I fasen fra avlevert saksutredning og fram til behandling i kommunalstyret kom det inn en rekke skriv, kommentarer og presentasjoner fra delstrekk B.

Disse følger saken, men kommenteres ikke ut over det som allerede er sagt vedr. Lærdals kommentarer til saksutredningen blir for omfattende å gjengi her.

Om ønskelig kan det lages et eget brev dersom spørsmålsstillinger ønskes besvart. Saksutredningen er korrigert der enkle presiseringer kan rydde misforståelser av veien.

Last ned også: Sølvprisen

Haver, brev datert 05. Hevder dette er uriktig og i strid med plan- og bygningsloven fordi gjeldende plan 2010 legger turstien bak flere berørte eiendommer. Viser til at reguleringsplanen går foran kommuneplanen iht kommuneplanen. Hevder at plangrensen medfører ulovlig oppheving av gjeldende plan og mener det er saksbehandlingsfeil å ikke behandle flere alternativer.

Mener kommunen forsøkte å reparere denne feilen ved å varsle oppstart for Gauselvågen-gaten. Saken må derfor sendes tilbake for å utrede alternative trasegjennomføringer. Kommentar: Å ta utgangspunkt i gjeldende kommuneplan kan ikke være i strid med plan- og bygningsloven, jf.

Innsyn i byggesak?

Riktig plannummer er 1120. I sist vedtatte kommuneplan er teksten det henvises til fjernet fra plankartet, noe som i utgangspunktet medfører at kommuneplanen går foran gjeldende reguleringsplan.

Plan 2231 ble varslet for å vurdere behov for trafikksikkerhetstiltak dersom turveg langs stranden ikke ble gjennomført og turgåere også i framtiden var henvist til å bruke Gauselvågen. At turgåere bruker eksisterende offentlige veier i området krever ikke regulering, jf. Viser til forslag om sti langs hennes eiendom og mener denne er unødvendig da det i dag er en sti 40 meter bortenfor. Denne er en gammel tingslyst sti. Sti til sjø langs hennes eiendom bør utgå slik at hun ikke skal ha 3 stier rundt sin eiendom.

Oddvar Wersland Stavanger kommune Byggesak

Viser til 13 at kommunen har tinglyst rett til å reparere kloakkledning som ligger i traseen. Finner den viste byggegrensen urimelig. Kommentar: Vi har valgt å beholde den regulerte stien til sjø, da denne henger naturlig sammen med en eventuell framtidig vei til Gauselvågen.

Vi understreker at det er snakk om en sti mot vest. Boganesstraen skal ligge som i dag og det er kun snakk om små utbedringer på strekningen mellom Boganesstraen og Gauselstraen. Behovet for begge stiene vil bli videre vurdert i høringen. Den varierende byggegrensen er satt ut fra den bebyggelse som er her i dag, samt ut fra landskapshensyn. Det er ikke ønskelig med vesentlig nybygging i området.

Johnsen, Boganesstraen 40, datert 18. Ser ingen grunn til ulike byggegrenser langs strekningen.

Bolig og bygg Stavanger kommune

Kommentar: For vurderingen omkring behov for tilrettelegging langs sjø vises i hovedsak til saksutredningen, og også til fylkesmannens uttalelse vedr. For den foreslåtte byggegrensen vises til forrige kommentar. Regner med det skal gå greit å gjenreise dette naustet.

Kommentar: Da her er litt uklarheter i de tilsendte dokumentene, må eventuelt rom for naust vurderes i den videre planprosessen. Christen Minos, Gauselvågen 52, datert 18. En eventuell turveg krever skjermingstiltak som, må dekkes av Stavanger kommune. For eiendommer som kuttes av turvegen må det tilrettelegges for utfylling i samme bredde som en turveg. Kommentar: En vurdering av situasjonen i den delen av Gauselvågen som er med i planen, tilsier ikke behov for trafikksikkerhetstiltak.

For dokumentasjon henvises til utredningen i forb. Frisikt er ivaretatt i forslagene. Etter det vi kan se berører ikke turvegene denne eiendommen. Samtidig som prosessen med digitalisering pågår befinner Stavanger kommune, som flere andre kommuner i Norge på dette tidspunktet, seg i en sammenslåingsprosess.

Fra 2020 skal kommunen slås sammen med nabokommunene Rennesøy og Finnøy og bli til Nye Stavanger kommune. I denne sammenhengen har kommunene valgt å samle de digitale versjonene av sine historiske arkiver. Alle eiendommene fra alle de tre gamle kommunene skal være enkle å finne igjen i samme database når de blir én ny kommune. Vi fikk dermed også i oppdrag å digitalisere Rennesøy og Finnøy kommuner sine arkiver på samme måte som Stavanger kommunes arkiv.

STAVANGER KOMMUNE BYGGESAK Relaterte emner

Gebyret er bygget opp av to elementer, et basisgebyr som avspeiler hovedtyngden av arbeidet innenfor hver sakskategori avhengig av tiltaksklasse, og et arealgebyr som fanger opp merarbeid som følge av størrelsen på bygget. I tillegg kommer gebyr for godkjenning av ansvarlige samt gebyr for behandling av eventuelle dispensasjoner. I spesielle tilfeller kan kommunen også belaste tiltaket med utgifter til nødvendig sakkyndig bistand i forbindelse med tilsyn. Gebyret utstedes til tiltakshaver. Eventuell påvisning av bygget rekvireres av oppmålingsvesenet og betales etter gjeldende regulativ. Etter forfall beregnes renter etter lov om forsinkelsesrenter. Ved purring påløper purregebyr etter gjeldende satser.

Stavanger Kommune Byggesak
STAVANGER KOMMUNE BYGGESAK Kommentarer:
Redaktør på Stavanger kommune byggesak
Alstad fra Kristiansand
Se gjennom min andre innlegg. Jeg har en rekke hobbyer, som Imkerei. jeg er glad i lese romaner vellykket.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net