Det Kvalitative Forskningsintervju

  1. Mer om
Det Kvalitative Forskningsintervju

Det Kvalitative Forskningsintervju VellykketSteinar Kvale, Svend Brinkmann. Intervjuer spiller en helt avgjørende rolle i kvalitativ forskning Kvale, Steinar | Brinkmann, Svend Anderssen, Steinar Kvale, Svend Brinkmann, Johan Rygge; Forlag: Gyldendal akademisk; ISBN Det kvalitative forskningsintervju Denne boken gir en grundig introduksjon til hva det innebærer av utførelse en kvalitativ intervjuundersøkelse Steinar Kvale, Svend Brinkmann, Johan Rygge, Tone M. 19 vurderinger • 4.6 av 5 stjerner

Intervjuspørsmålene har gjerne en deskriptiv form med hovedsakelig hva- og hvordan-spørsmål. For mange hvorfor-spørsmål kan hemme spontaniteten og de fyldige beskrivelsene og dreie intervjuet fra å være beskrivende til å bli forklarende og argumenterende.

Intervjuspørsmålene bør være korte og lette å forstå, og det er viktig at man unngår å spørre om flere ting på en gang 8, 9. Ved å gjenta de viktigste ordene i svaret inviteres det til en fordypning i temaet. Det er ved denne fordypningen at fleksibiliteten blir synlig, da man har mulighet til å løfte frem variasjoner og nyanser. Det også viktig å spørre hvordan informanten opplevde intervjusituasjonen, da det har betydning for data som skapes og bør synliggjøres.

Intervjusituasjonen Kvalitative forskningsmetoder innebærer møter mellom mennesker fra ulike levekår, med ulike livserfaringer, normer og verdier. Relasjon og kontekst utgjør viktige elementer av den kunnskapen som utvikles 13. Konteksten er ikke uvesentlig, da rommet, omgivelsene og livssituasjonen til forsker og informant vil påvirke intervjusituasjonen. Ved en fenomenologisk hermeneutisk tilnærming er det et hovedpoeng at forskeren stiller seg åpen, slik at vedkommende lar seg berøre av det informanten gir uttrykk for.

Det er her den fenomenologiske dimensjon kommer til uttrykk 14. Holdningen som forskeren uttrykker ved sin væremåte, fargelegger toneleiet som bærer ordene, slik at et og samme spørsmål kan oppleves som arrogant, ironisk eller oppriktig 1, 8, 15.

Stemmeleiet fargelegger ordene, samtidig som følelsene gir adgang til en situasjons betydning, og kan være en viktig døråpner til vesentlige aspekter ved temaet. Samtidig må det også vises varhet og ydmykhet overfor informantens grenser 15, 16.

En åpen tilnærming til temaet, hvor både informant og intervjuer er engasjert og blir berørt, medvirker til å skape ny kunnskap.

Forskerens varhet og evne til åpenhet vil ikke bare prege intervjusituasjonen, men også kvaliteten på dataene som skapes. Utfordringen er å la informanten få tale ut og ikke bli avbrutt av forskerens perspektiv, men ha en åpen innstilling og møte informantens opplevelser og erfaringer med utdypende og oppfølgende spørsmål. Det gir mulighet til økt forståelse og horisontutvidelse. Bourdieu 17 var opptatt av å utøve en ikkevoldelig kommunikasjon i intervjusituasjonen.

Det kvalitative forskningsintervju ()

Det er en asymmetri mellom informant og forsker. Hvis det i tillegg er stor forskjell i sosial rang og kulturell og språklig kapital mellom informant og forsker, kan asymmetrien forsterkes og sjansen for å utøve voldelig kommunikasjon øke. Dette kan vise seg i alt fra ordene forskeren bruker, hvordan studien blir presentert, og forskerens forståelse, til hva som vektlegges, og hva som holdes tilbake.

Det er derfor viktig å tenke over om man er rette person til å intervjue den aktuelle informanten. All sosial utveksling har en effekt som det er viktig å reflektere over. Det er et hovedpoeng for Bourdieu å være refleksiv og metodisk klar over og aktivt prøve å minske denne asymmetrien 17.

Etiske avgjørelser Etiske regler og teorier kan sjelden gi konkrete svar på hvilke normative valg som skal foretas i løpet av et forskningsprosjekt. De gir retningslinjer som må vurderes i forhold til prosjektets spesifikke situasjoner.

Det kvalitative telefoninterview og andre interviewmetoder i sociolingvistikken

Etiske avgjørelser hører ikke til i noen enkelt del av intervjuundersøkelsen, men må vurderes gjennom hele forskningsprosessen 18. Boken egner seg for alle studier med kvalitativ metode på kursplanen, og den vil være særlig nyttig for studenter som bruker det kvalitative intervjuet i prosjekt- eller masteroppgavene sine.

Anne Ryen er førsteamanuensis i sosiologi ved Høgskolen i Agder og seniorforsker ved Agderforskning.

Har du lest dette? Mynt kvalitet

Teoretisk forståelse. Sammenheng mellom fortolkningskontekster. Jakten på den «egentlige meningen». Reliabilitet og validitet i intervjuforskningen.

Kvalitativ metode Wikipedia

Validitet som håndverksmessig kvalitet. Å validere er å kontrollere. Å validere er å stille spørsmål. Kommunikativ validitet. Pragmatisk validitet.

Former for generalisering. Kjedelige intervjurapporter. Kjedelige intervjufunn. Metode som en svart boks. Informert samtykke. Å skrive for leserne.

Det kvalitative

Å forbedre standard rapporteringsmetoder. Berikelse av intervjurapporter. Journalistiske intervjuer. Terapeutiske kasushistorier.

Formats and Editions of Det kvalitative forskningsintervju

Omtale fra forlaget Intervjuer spiller en helt avgjørende rolle i kvalitativ forskning. Kanskje er det interessante tema eller forskjeller mellom dem man intervjuer som har dukket opp, og som man bør utforske i de intervjuene som gjenstår? Planleggingsforslag Diskuter hvordan problemstillingen kan undersøkes. Hva vil dere at intervjuobjektene skal snakke om?

Lag en intervjuguide. Gjennomfør et testintervju. Sjekk på forhånd at du får tillatelse til å gjøre intervju der du har tenkt å gjøre det, f.

Ta kontakt med relevante informanter. Konklusjon Funn fra studien viser at det er et stort behov for mer kunnskap om KOLS i kommunehel- setjenesten, og at både tilbud om oppfølging i kommunene og henvisningsrutiner fra fastlegene er mangelfulle. Prosjektet har vist seg å være til stor glede og nytte for deltaker- ne, og har bidratt til trivsel, trygghet og be- dret arbeidskapasitet i hverdagen.

Nasjonalbiblioteket

Gjennom kroppslige erfaringer, kunnskap og større sykdomsforståelse har deltakerne fått verk- tøy til å mestre utfordringer med pusten. Prosjektet har inspirert til hjemmetrening, men det er fortsatt en utfordring for mange å skulle fortsette med vedlikeholdstrening på egenhånd.

Nasjonal faglig retningslinje og veileder for forebygging, diagnostisering og oppfølging Helsedirekto- ratet, 2012.

DET KVALITATIVE FORSKNINGSINTERVJU Relaterte emner

Selg boken hos Omtale fra Den Norske Bokdatabasen Boken gir en grundig gjennomgang av hva det vil si å utføre kvalitative intervjuundersøkelser. Leseren blir veiledet gjennom syv stadier: valg av tema, planlegging, intervjuet, transkribering, analyse, verifisering og sluttrapportering. Har litteraturliste og stikkord- og personregister. Omtale fra forlaget Intervjuer spiller en helt avgjørende rolle i kvalitativ forskning. Denne boken gir en grundig introduksjon til hva det innebærer å utføre en kvalitativ intervjuundersøkelse.

Det Kvalitative Forskningsintervju
DET KVALITATIVE FORSKNINGSINTERVJU Kommentarer:
Forfatter om Det kvalitative forskningsintervju
Totland fra Kirkenes
Anmeldelse min andre innlegg. Jeg elsker absolutt Casting. Jeg nyter lese om Norge gjerne.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net