Egenvurderingsskjema Kroppsøving

  1. Mer om
Egenvurderingsskjema Kroppsøving

Egenvurderingsskjema Kroppsøving GeniInnlegg om Kroppsøving skrevet av Kjell Evensen. etter hvert emne (skriftlig på ITSL i tillegg til muntlig samtale), og en egenvurdering Veiledende kjennetegn på kompetanse Ingen av informantene sier at de har tatt i bruk vurderingsmetoder som egenvurdering, mappevurdering eller logg. Kroppsøvingsfaget har siden det kom inn som fag Tester i kroppsøvingsfaget bør være koblet til læring. Egenvurdering av (etter) turen til Oggevann Alt dette er å regne som en del av underveisvurdering i kroppsøving og forteller at vurdering handler om mye mer enn karakter. Målet med underveisvurderinga i

Delmålene og kriteriene finner du under den samme linken. Den andre linken for dere elever, "hvordan skal jeg nå målene? Treningsmetodene for kontinuerlig arbeid er det som kalles langkjøring, slik trening omfatter vanligvis trening med lav eller moderat intensitet over relativ lang tid 10 minutter til flere timer.

Lagård ungdomsskole

Aerob utholdenhet er evnen til å arbeide relativt hardt over lengre tid. Ved aerob trening får musklene tilstrekkelig tilgang på oksygen. Tilstrekkelig oksygen tillater musklene å forbrenne næringsstoffer direkte ATP for å skaffe energi til muskelkontraksjonene. Under denne forbrenningen dannes karbondioksid og vann, og under aerobe forhold blir disse avfallsstoffene enten skilt ut fra kroppen eller returnert andre steder i kroppen.

Rolig jogging over lengre tid er aerob trening men også delvis anaerob. Anaerob utholdenhet er evnen til å kunne utføre kortvarig, intensivt arbeid. Ved anaerob trening skjer ingen forbrenning fordi det ikke er noe oksygen. I stedet blir næringsstoffene, dvs. Vi vurderer ulike elementer i faget innenfor et tema eller et noe avgrenset område. Elevenes måloppnåelse viser seg i arbeider knyttet til for eksempel skriftlige innleveringer, skriftlige prøver, muntlige framføringer, samt i aktiviteter og konkrete produkter.

Vi vurderer de enkelte elementene i faget hver for seg.

Her er et eksempel på en skriftlig underveisvurdering fra temaet friidrett: Du har vist at du kan delta aktivt i trening sammen med andre, og at du kan bidra til at alle er i aktivitet. Du har også vist at du kan trene for å øke ferdighetsnivået ditt, og at du kan ta initiativ til å komme i gang med aktivitet på egen hånd.

Du har vist positiv innstilling og god innsats i timene. For å øke kompetansen din i faget bør du jobbe med — å konsentrere deg mer om hvordan du skal utføre tekniske ferdigheter.

Jo mer nøye man er på å trene «riktig», jo større er sjansen for fremgang. Vis og forklar hvordan hva man kan gjøre for å bli flinkere. Elevene får ikke karaktervurdering for hvert emne. Karaktervurdering blir gitt hver termin, mens elevene får sine muntlige og skriftlige vurderinger underveis.

Sammen med vurderingen uten karakter kan karakterene være et viktig informasjonsmiddel og for enkelte elever også et motivasjonsmiddel. Karakterer alene er ikke god nok informasjon til elevene om deres faglige utvikling. Det er derfor nødvendig å forklare og begrunne karakterene med utgangspunkt i den foreliggende dokumentasjon.

Underveisvurderingens paradoks

Karakterene skal også tjene som informasjon til samfunnet, til videregående utdanningsinstitusjoner og til arbeidslivet. Det er derfor viktig at den sluttvurderingen som elevene får, er informativ og rettferdig.

Standpunktkarakteren skal settes ut fra kriterier som elevene er gjort kjent med og som de har fått anledning til å dokumentere kompetanse innenfor. Elevene skal vurderes og få tilbakemeldinger i forhold til kompetansemåla i læreplanen. Når opplæringen planlegges er det nødvendig å bryte ned kompetansemåla i delmål. Delmåla vil være etapper på veien mot kompetansemåla i Kunnskapsløftet.

Vurdering underveis Undervegsvurdering Undervegsvurdering skal brukast som ein reiskap i læreprosessen, som grunnlag for tilpassa opplæring og bidra til at eleven, lærlingen og lærekandidaten aukar kompetansen sin i fag, jf Undervegsvurderinga skal gis løpande og systematisk og kan vere både munnleg og skriftleg.

Undervegsvurderinga skal innehalde grunngitt informasjon om kompetansen til eleven, lærlingen og lærekandidaten og skal givast som meldingar med sikte på fagleg utvikling.

Halvårsvurdering i fag for elevar Halvårsvurdering i fag er ein del av undervegsvurderinga og skal syne kompetansen til eleven i forhold til kompetansemåla i læreplanverket. Ho skal også gi rettleiing om korleis eleven kan auke kompetansen sin i faget. Det skal bli gitt halvårsvurdering utan karakter gjennom heile grunnopplæringa. Halvårsvurderinga med karakter skal gi uttrykk for den kompetansen eleven har nådd ut frå det som er forventa på tidspunktet for vurderinga.

Vurderingen må ikke dominere opplæringa og legge et press på elevene som kommer i konflikt med fagets mål. Gleden over å være i bevegelse og lysten til å være fysisk aktiv må ivaretas.

Læringspartner og egenvurdering. Heftet

Vurdering underveis er viktig i arbeidet mot fagets mål. Grunnlaget for vurdering vil være systematisk og usystematisk observasjon. Både lærernes kvalifiserte skjønn og objektive målinger vil være viktige grunnlag. Vurderingen må kunne dokumenteres. Vurderingen underveis bør være rettet mot elevenes mulighet til å utvikle seg videre i forhold til læreplanens mål.

Læringsfremmende vurdering i kroppsøvingsfaget Norges idrettshøgskole

Oppmuntring og gode arbeidsoppgaver mot stadig bedre mestring vil være sentralt. Elevenes evne til samspill og samarbeid skal vektlegges i lek, idrett, dans og friluftsliv. Elevene må oppmuntres til å være kreative, finne gode løsninger på bevegelsesoppgaver og gi uttrykk for ulike opplevelser gjennom kroppsholdning og bevegelser.

Underveisvurderingen tar sikte på å gi veiledning om hva eleven må arbeide videre med mot økte ferdigheter og kunnskaper. Elevene må også få tilbakemelding om sin innsats og evne til samarbeid. Dette gjøres hele tiden av læreren i forhold til eleven. Elevene må i opplæringen få anledning til å utvikle evne til egenvurdering.

Eigenvurdering Eigenvurderinga til eleven, lærlingen og lærekandidaten er ein del av undervegsvurderinga. Eleven, lærlingen og lærekandidaten skal delta aktivt i vurderinga av eige arbeid, eigen kompetanse og eiga fagleg utvikling, jf. Egenvurderingen skal være med på å gi eleven en realistisk innsikt i eget aktivitets- og kunnskapsnivå.

Elevens egenvurdering vil også kunne være et redskap for læreren i vurderingen av eleven. Sluttvurdering Sluttvurdering i fag Sluttvurderinga skal gi informasjon om kompetansen til eleven, lærlingen og lærekandidaten ved avslutninga av opplæringa i fag i læreplanverket, jf Standpunktkarakteren skal uttrykke elevens mestring i forhold til de samlede kompetansemålene i faget.

Det kan ikke legges avgjørende vekt på en enkelt aktivitet. Standpunktvurderingen må ta utgangspunkt i et bredt vurderingsgrunnlag.

Gjennom underveisvurdering får lærer og elev kunnskap om elevens faglige progresjon og det kompetansenivået som eleven har oppnådd ved avslutningen av opplæringen. Sluttvurderingen skal gi informasjon om elevens nivå i forhold til kompetansemålene i Kunnskapsløftet. Det synes å være ulik tolking av hva dette betyr.

Tromstun skole : Tidligere satsingsområder

Det kan bety at elevens mestring i vinteraktiviteter ikke skal vektlegges når sluttvurderinga skal gjøres. Den største utfordringen for gjennomføringen av læringsfremmende vurdering ligger i dialogen mellom lærer og elev.

Leirhaug etterspør derfor gode eksempler for gjennomføring i kroppsøving og en systematisk plan for å støtte og heve lærernes vurderingskompetanse som ledd i deres profesjonelle utvikling. De fire hovedprinsippene for Vurdering for Læring VfL. Elevers og lærlingers forutsetninger for å lære kan styrkes dersom de: Forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem.

Det er da en fare for at vurderingen vil bidra til å hemme sosial utjevning, selv om intensjonen er det motsatte.

I relasjon: Tur bukse

På denne måten blir underveisvurdering et paradoks, idet en dokumentert profesjonsutøvelse av underveisvurdering etter forskriften ikke fører til bedre læring for elevene — mens en underveisvurdering som ikke kan dokumenteres av lærerne, bidrar til at elevene lærer bedre. Dordy Wilson er førsteamanuensis ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap.

Artikkelen «Vurderingens paradokser» er basert på avhandlingen «Formativ vurdering gjør forskjell! Dordy Wilson har erfaring som lærer ved barne- og ungdomstrinnet, samt som rådgiver i PP-tjenesten.

Tidligere satsingsområder

For tiden er Wilson instituttleder ved Institutt for samfunnsvitenskap. Litteratur Black, P. Assessment and classroom learning. Developing the theory of formative assessment. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 21 1, 5—31. Student self-assessment.

Forskrift til opplæringsloven. En innføring med fokus på fenomenologi, etnografi og kasusstudier 2. Oslo: Universitetsforlaget. Formative assessment and the design of instructional systems. Instructional Science, 18, 119—144. Focus on Formative Feedback.

EGENVURDERINGSSKJEMA KROPPSØVING Relaterte emner

Hvordan vurderer elevene seg selv og hverandre? Lærers vurderingElevens egenvurderingKameratvurdering 4 Planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning Planlegging av undervisning — hva elevene skal lære: fra kompetansemål til læringsmål til kjennetegn på måloppnåelse Gjennomføring av undervisning aktivisering av elevenes bakgrunnskunnskap elevmedvirkning, samtale med elevene om mål og arbeidsmåter lærerens modellering og undervisning lærerens veiledning og oppfølging av elevenes læring oppsummering av læringsøkta og elevenes egenvurdering lekser Evaluering av undervisning dokumentasjon av elevenes læring evaluering av egen undervisning 4 Hva er vi gode på? Hva kan vi bli bedre på? Eleven kan framføre en melodi på gitar .. Eleven skal kunne finne og følge en oppskrift fra internett .

EGENVURDERINGSSKJEMA KROPPSØVING Kommentarer:
Redaktør på Egenvurderingsskjema kroppsøving
Blom fra Narvik
jeg liker lese om Norge sørgelig. Les gjerne min andre innlegg. jeg liker Larping.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net