Bokmål Og Nynorsk I Dag

  1. Mer om
Bokmål Og Nynorsk I Dag

Bokmål Og Nynorsk I Dag Og dermedNorsk har to ulike skriftspråk Den norske skriftspråksituasjonen er unik. Norsk har nemlig to skriftspråk - bokmål og nynorsk. Norske skoleelever får velge hvilket skriftspråk de vil bruke Nynorsk og bokmål er dei to skriftspråksvariantane av norsk. Nynorsk blir nytta av om lag 600 000 personar i Noreg i dag. Det står sterkt i massemedium, i Det finnes to skriftspråksvarianter av norsk: bokmål og nynorsk. Nordsamisk, det største av de samiske språkene, er i dag også utbredt Det er interessant å se forskjellene og likhetene mellom bokmål og nynorsk. Når vi lærer om Ivar Aasen og hvordan han dro fra by til by og

Det finnes likevel mange finsktalende i Norge på grunn av nyere innvandring. Kvensk er anerkjent som et eget språk i Norge 2005, og kvenske stedsnavn har fått beskyttelse i stedsnavnloven. Norsk tegnspråk Man regner med at rundt 4000 døve bruker norsk tegnspråk 2017.

Dette er et uavhengig språk som finnes i to hovedvarianter med basis i de to eldste døveskolene i Oslo og Trondheim. Jeg ville ha fjerna termen "nynorsk", og heller brukt den ene av de to andre alternativene. Så fortsetter det med at landmål er benytta i samtida. Jeg er frista til å si: Jaha?

nynorsk Store norske leksikon

I motsetning til gammelnorsk. Jeg forstår ingenting av den første perioden fram til første punktum. Gammelnorsk refererer vel til unionstida. Da bør gammelnorsk referere til talemålet. Vi må skille på tale og skrift. I unionstida var i allefall offisiell norsk skrift dansk. I Norge skrev embedsstanden dansk, mens nordmennene snakka dialekt. Jeg vet ikke om det fans noen som skreiv gammelnorsk. De skriftlærde døde ut med Svarteddauen, altså før unionstida.

Nordmenn hadde ikke skriftspråk gjennom det Ibsen omtalte som 400-års natta unionstida.

i dag på nynorsk Bokmål

Følgende forslag ble vedtatt: «Stortinget ber presidentskapet bidra til å få utarbeidet oppdaterte språklige versjoner av Grunnloven på bokmål og nynorsk. I dette arbeidet skal det legges til grunn at de to versjonene skal være likestilte og at den språklige moderniseringen ikke skal endre realiteten i den gamle någjeldende Grunnloven.

Likevel endte det med at vi fortsatt har to ulike skriftspråk, selv om de etterhvert ble ganske like hverandre etter forsøket på denne sammensmeltingen mellom bokmål og nynorsk. Nynorsk er mye brukt i litteraturen, i kirka og i lokale næringsliv. Vikør, 2012 Bokmål er helt klart det dominerende skriftspråket.

I skolen kan foreldre velge hvilket skriftspråk de ønsker barna skal ha som hovedmål og hvilket som skal være barnets sidemål. Vil ha språknøytral storkommune — Selv Ivar Aasen var imot å tvinge nynorsken på folk. Det hevder Monica Molvær H.

Det virker derfor nokså meningsløst at informasjon som de ansatte sender ut til innbyggerne, den informasjonen skal de samme ansatte ikke få lov til å formulere på det språket som ligger best til rette for dem. Skriv fra offentlige etater må være presist formulert, ellers kan det føre til misforståelser og feiltolkninger. Et forslag fra Norsk Målungdom i Smp 04.

Kva er vitsen med nynorsk?

Har det noko å seia kva formuleringar me bruker? Har eit språk andre rettar enn ei målform — bør det ha det? JENS: Sjølv om nynorsk også kan reknast som eit eige språk, bør nynorsk i språkpolitisk samanheng reknast som éi av dei to offisielle målformene som representerer det norske statsspråket. Skal nynorsk vere ei offisiell målform som alle aksepterer, og som mange vel som si personlege målform, må nynorsk vere norsk.

Det vil seie at ord og uttrykk kjennest naturlege for den enkelte språkbrukaren. Polemiske utfall frå begge sidene, der ein rakkar ned på konkrete ordformer som tilhøyrande den andre målforma, og som dermed er «uakseptable», er på lang sikt ikkje fruktbare.

Det hjelper ikkje nynorsken dersom ein meir eller mindre desperat prøver å luke ut alle ordformer som kan likne på bokmål, når desse ordformene er vanlege i dei fleste dialektene. I «verste» fall kan ein risikere at nynorsk blir like fjern for enkelte språkbrukarar som dansk var i dei hundreåra dét var det einaste offisielle skriftspråket i Noreg.

Alle levande språk må vere dynamiske og kunne ta opp i seg nye ord og eventuelt grammatiske trekk. Dersom ein vel ei snever og puristisk tilnærming til nynorsk, vil ein redusere målforma til nettopp eit skriftspråk, på lik linje med latin eller esperanto. Det vil fungere i ei viss tid — til det blir så trongt at det ikkje eignar seg som bruksspråk lenger.

Norsk er nynorsk og bokmål, som er to ulike skriftlege normeringar for alle dei norske talemåla. ROLF: Bokmål og nynorsk kan begge vere norske, og like fullt to ulike språk.

språk i Norge Store norske leksikon

Dei er begge norske i den tydinga at dei er språk som primært høyrer heime i Noreg og primært blir nytta av nordmenn. Men berre nynorsk er norsk i den tydinga at det byggjer på norsk folkemål.

Bokmålet er dansk-norsk. Hannah Nygaard 17 Hannah Nygaard 17 21. Foto: Scanpix Si ;D-innlegg: Jeg har hatt norsklærere som åpenlyst viser sin motstand mot nynorsk foran oss elever. Språket er òg eit organisk uttrykk for ein kultur og ein identitet som folk og nasjonar over heile verda kjenner ein naturleg trong til å dyrka og forsvara. For oss gjeld dette norsk språk i det heile, men det gjeld nynorsk spesielt.

Nynorsk, som ein særskild skriftkultur med sin eigen tradisjon og si eiga uttrykkskraft, forskjellig frå bokmål og riksmål, men òg som den eine av dei to offisielle variantane av det norske skriftspråket. Kampen for nynorsk språk og kultur i dag er ikkje - bør iallfall ikkje vera - ein kamp med front mot bokmål.

For sjølv om nynorsk og bokmål er språklege uttrykk for to ulike tradisjonar, to ulike kulturar, som opphavleg stod mot kvarandre og kjempa om nasjonalt hegemoni, må situasjonen i dag seiast å vera ein annan. I dag må nynorsk og bokmål oppfattast som integrerte delar i ein nasjonal felleskultur, som eit uttrykk for eit kulturelt mangfald som det ville vera eit stort tap for Noreg som kulturnasjon å gi avkall på.

Og skal eit språk haldast i hevd, må det brukast. Det gjeld òg for nynorsk. Då er det ikkje nok å visa til nynorsk litteratur og nynorsk skrifttradisjon som eit tilbod for spesielt interesserte.

BOKMÅL OG NYNORSK I DAG Relaterte emner

Meld feil Stortinget utreder Grunnloven på bokmål og nynorsk 21. Målet er å få vedtatt de nye utgavene i jubileumsåret 2014. Et grunnlovsforslag om språklig fornyelse av Grunnloven, utarbeidet av professor emeritus Finn-Erik Vinje og fremsatt av Carl I. Hagen, ble behandlet av Stortinget 21. Det fikk kun støtte av Fremskrittspartiet og Høyre, og ble dermed ikke vedtatt. Følgende forslag ble vedtatt: «Stortinget ber presidentskapet bidra til å få utarbeidet oppdaterte språklige versjoner av Grunnloven på bokmål og nynorsk. I dette arbeidet skal det legges til grunn at de to versjonene skal være likestilte og at den språklige moderniseringen ikke skal endre realiteten i den gamle någjeldende Grunnloven.

BOKMÅL OG NYNORSK I DAG Kommentarer:
Forfatter om Bokmål og nynorsk i dag
Hvidsten fra Hammerfest
Bla gjennom min andre innlegg. jeg er tent på Fast-Pitch-Softball. jeg liker dele interessante nyheter beroligende.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net