Sanddøla

  1. Mer om
Sanddøla

Sanddøla GigantiskFiske i Sanddøla på Formo og Formofoss kan by på et variert fiske. Her kan du velge mellom tre ulike soner. Alle sonene har en kortbegrensning slik at du er Laksefiske i Sanddøla på Formo og Formofoss i Grong kan by på et variert fiske. Her kan du velge mellom tre ulike soner Laksefiske i Sanddøla, Homoneset - Namsenvassdraget. Flott fiske i lang sone som egner seg for fluefiske Sanddøla (sørsamisk: Sovvene) er ei elv i Grong og Lierne kommuner i Trøndelag. Den er ei sideelv til Namsen, som den renner sammen med ved Grong sentrum Sanddøla er ei sideelv til Namsen som renner gjennom Lierne og Grong kommuner i Trøndelag. Elva kommer fra Sandsjøen i Nordli nær grensen

Tømmeråsfossen og Tømmeråshøla badeplass ooyyo.dk

Elveeierlaget er høringspart først når revisjonsdokumentet sendes ut på høring av NVE, men vi har invitert oss selv med tidlig i prosessen gjennom Grong kommune.

Vi opplever, etter en litt tung start, at kommunen tar oss på alvor og ser på oss som en viktig kunnskapsformidler og samarbeidspart i arbeidet med revisjonen.

Vi har også ved flere anledninger vært i kontakt med NTE, men det er først og fremst Grong kommune som har krevd revisjon vi forholder oss til i denne fasen. Namsen fisker bra, men det er også et stort vassdrag med flere delbestander. Mye av fisken beskattes såpass langt ned i vassdraget at man ikke vet hvilken stamme det er.

Er dette noe elveeierlaget diskuterer og vurderer? Namsenvassdraget har en tilsynelatende robust laksebestand. Det er vi selvfølgelig svært takknemlige for, men vi tar det ikke som en selvfølge at det skal fortsette slik.

En av elveeierlagets viktigste oppgaver er å sikre et høstbart overskudd og at gytebestandsmålene i Namsen og sidevassdragene Sanddøla og Høylandsvassdraget nås også i kommende sesonger.

Sanddøla på Gule Siders kart

Vannføringen har stor betydning for hvor fisken beskattes mest, og dette gjelder i hele vassdraget, ikke bare i hovedelva. Det er store variasjoner mellom sesongene og innad i sesongene. I 2017 var det uvanlig høy vannføring i hele juni og også deler av juli, og i kombinasjon med at innsiget av mellom- og storlaks var tilsynelatende høyt, ble det fisket svært godt på en del strekninger.

Andre strekninger, opplevde derimot dårligere fiske enn normalt. Vi er opptatt av å forvalte laksestammen i vassdraget på best mulig måte til enhver tid og under forskjellige forhold, samtidig som vi ser at vi må ha regler som er forutsigbare for rettighetshaverne som leier ut fisket og for de som kommer for å fiske. Når vi vurderer fiskeregler, støtter vi oss på kunnskap som fangststatistikk, vurdering av oppnåelse av gytebestandsmål, resultater fra overvåkingsundersøkelser, råd fra miljøforvaltningen m.

Vi innser samtidig at grunnlaget for beregning av gytebestandsmål har sine svakheter i dag, og vi ønsker oss enda bedre kunnskap om forholdene i hele vassdraget. Vi planlegger flere undersøkelser i årene framover, slik at vi kan ta avgjørelser på enda sikrere grunnlag.

Last ned også: Klassisk betinging

Styret legger til slutt fram sitt forslag for representantskapet. Erling Kristensen med flott laks fra Tømmeråshøla. Tunneltrappa går inne i berget på andre siden av elva. Sjekk ut denne listen over stopp nærmest til din destinasjon Grong Sentrum; Grong Stasjon. Du kan komme deg til Sanddøla via Buss eller Jernbane.

Sidevassdraget har kilder helt inn mot riksgrensen og renner ut i Namsen sør for Grong. Nedbørfeltet preges av store fjell- og skogsområder og med dominans av store sjøer og mektige daler.

Sanddøla Borettslag

Helt i øst ligger det høyreiste fjellområdet Hestkjølen. Tallene må tolkes med forsiktighet, da det er kun de siste årene at oppgangen har vært kvalitetssikret ved bruk av videokamera.

Vanligvis er det betydelig mindre fisk som vandrer opp Formofossen enn Tømmeråsfossen. Det kan være ulike og flere grunner til det.

Laksedød i Sanddøla NRK Trøndelag Lokale nyheter, TV og radio

Det er gode gyte- og oppvekstområder mellom Tømmeråsfoss og Formofoss, og en del laks stopper der. For øvrig ble det registrert høy tetthet av laksunger på deler av øvre Sanddøla ved el-fiske i 2014 Moe m.

Til høyre: Utgangen av trappa i Øvre Formofoss. Begge foto: Alfred Skogmo. Den er naturlig lakseførende opp til Lurufossene som ligger 2,5 kilometer opp i elva.

54A Sanddøla

Det fører til dårligere forhold som oppvekstområde for laks enn i hovedelva Sanddøla. Gjentatte ungfiskundersøkelser ved el-fiske har vist lave tettheter av laks i Luru. Det er aldri funnet laksunger ovenfor fisketrappene, og det er kun registrert lave tettheter nedenfor trappene. Hvis laksen kommer opp Lurufossene, kan den vandre til 9 10 Svartfossen som ligger cirka tre kilometer lengre opp.

Uvisst hva som går opp av laks i Formofossen Hva som går videre av laks fra Formofossen vet vi lite om, siden det i laksetrappen her ikke finnes noen fisketeller. Heller ikke selges det mange kort her, foreløpig.

Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form.

/4 Sanddøla Gressåmoen Ø. Luru

Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett.

SANDDØLA Relaterte emner

Eventuelle ingeniørgeologiske problemer forventes i første rekke å oppstå i forbindelse med Sanddølaforkastningen og da spesielt i Bergfoss- og Trangenområdet. Ut ifra stabilitets- og erosjonsforhold vurderes en regulering av Laksjøen alene å være beste alternativ for etablering av hovedmagasin i Lierne. Uten erosjonssikring vil elveerosjon oppstå i partier ved utløpet av de største elvene Botnelva, Djupvasselva, Ørvika. Masser som kan gi opphav til sandflukt er registrert i det grunne sjøområdet ved Botnan. I de første driftsårene vil erosjon og eventuelle ras føre til synbar blakking av vannet og fra Laksjøen. Den planlagte reguleringen av Laksjøen vil påvirke grunnvannsforholdene ved Nessebukta, Ånessvika og Ørvika.

Sanddøla
SANDDØLA Kommentarer:
Forfatter om Sanddøla
Borgen fra Harstad
Anmeldelse min andre nyheter. jeg liker Kreuzstich. jeg liker dele interessante nyheter perfekt.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net