Artikkel Innledning

  1. Mer om
Artikkel Innledning

Artikkel Innledning PengerInnledningen bør, sammen med tittelen, fortelle leseren hva den drøftende artikkelen handler om. Her bruker vi to eksempler: Du har valgt tittelen Bør unge menn vente med å få lappen til de er 23 år? I innledningen kan du kort informere om bakgrunnen for at du stiller dette spørsmålet Siden har flyttet, men du kan finne den her: Hvordan skrive innledning til fagartikkel Innledningen i artikkelen er viktig. Det er i innledningen at læreren din eller sensor danner seg et førsteinntrykk av artikkelen din SVAR: HeiDet er mange måter å innlede en artikkel på, og her er noen eksempler:Start med en faktaopplysningStart med et sitatStart med å si Innledningens kjennetegn er at den skal påvirke leseren til å lese videre. Den skal vise hva du skal diskutere, og hva du har tenkt til

Innledning Arbeid og velferd

I andre fag spesielt humanistiske fag er det vanligere å skrive en monografi, altså ett sammenhengende arbeid som er inndelt i kapitler. Avhandlingen har fellestrekk med artikkelen: Den presenterer ny kunnskap overfor fagfolk, den argumenterer, den har grundig dokumentasjon og den gjør rede for metoden som er brukt.

Når du skal skrive masteroppgave, er det en avhandling du skal skrive. Populærvitenskapelig framstilling Formålet med populærvitenskapelige framstillinger, i enten bøker eller artikler, er å formidle etablert kunnskap til «den alminnelige leser». Ettersom formålet normalt ikke er å etablere ny kunnskap eller utfordre etablerte sannheter, vil innslaget av argumentasjon være mindre enn i de vitenskapelige sjangrene.

Isteden legges det vekt på å levendegjøre stoffet ved hjelp av fortellinger, anekdoter, illustrasjoner og lignende. Av og til kan teksten i sin helhet være bygget opp som en fortelling, for eksempel en biografi om en betydningsfull forsker eller en framstilling av et historisk forløp.

Leksikonartikkel Formålet med en leksikonartikkel er å presentere etablert kunnskap på en nøytral, kortfattet og oversiktlig måte. Målgruppen er gjerne den alminnelige leser så vel som fagfolk.

Vitenskapelig artikkel Tidsskrift for Norsk psykologforening

Det finnes imidlertid også vitenskapelige leksika og andre oppslagsverker som forutsetter fagkunnskaper hos leseren. Leksikonartikkelen tar uansett normalt ikke sikte på å overbevise noen om noe ved å argumentere for det.

Ofte innebærer universitetsstudier å gjennomføre et eget lite forskningsprosjekt. Slikt kan det bli vitenskapelige artikler av. Vi vil her gi noen gode tips på veien for deg som vurderer å publisere forskningsarbeidet ditt.

Før du går i gang med å skrive artikkel, bør du tenke gjennom hvem du ønsker skal lese den. Er det utøvende sykepleiere, eller er det forskere som trenger å få kjennskap til det du skriver? Vil du skrive på norsk eller engelsk? Ved å ta stilling til slike spørsmål vil valg av tidsskrift bli enklere. Les forfatterveiledningen nøye! Alle vitenskapelige tidsskrift har en forfatterveiledning.

Hvordan skrive innledning?

Les den nøye før du går i gang med å skrive. I forfatterveiledningen får du informasjon om artikkelstruktur, lengde antall ord, referansesystem og hvordan artikkelen skal leveres. Her finner du forfatterveiledningen til Tidsskrift for Den norske legeforening og for mange internasjonale tidsskrifter. Lag en disposisjon! Disposisjonen skal ha hovedoverskrifter og underoverskrifter. Det kan være til stor hjelp å angi antallet ord for hver seksjon.

Her begrunnes valg av forskningsmateriale eller utvalg samt analysestrategi. Spørsmål knyttet til reliabilitet og validitet gjøres rede for her. Resultater: Her gjengis funn og analyser.

Det norske medicinske Selskab

Diskusjon: Hensikten med diskusjonen er å få frem betydningen av funnene. Oppsummer de meste sentrale funnene, og beskriv hvordan disse står i forhold til forventninger og tidligere forskning i feltet. Gi en tolkning av funnene, og beskriv implikasjoner for praksis og videre forskning.

Diskuter styrker og svakheter ved studien. Avslutt med en kort konklusjon 4-6 setninger. Hovedmålet er å gi leseren en relevant oversikt over litteraturen på et område.

Behandlingsgrunnlag Datatilsynet

En god oversiktsartikkel gir en pedagogisk og balansert oppsummering av forskningen. Artikkelen identifiserer sammenhenger, motsetninger og huller i litteraturen. Disse artiklene bør avsluttes med en refleksjon over implikasjoner av forskningen som er presentert og en drøfting av hva som trengs av videre forskning for å besvare problemstillingen stilt innledningsvis.

Les også: Adam west 2017

Artikkelen skal bygges opp etter IMRaD-strukturen. Se PRISMA-retningslinjene for en detaljert sjekkliste for hvordan du gjennomfører søket og hvordan du rapporterer om det du har gjort. Oversikten over litteraturen kan presenteres i en egen tabell. Inkluder et flytskjema for å vise frem søkeprosessen. Metaanalyser En metanalyse er en oversiktsartikkel der data fra enkeltstudier med samme formål slås sammen og reanalyseres.

Det er viktig i en hver oppgave å kunne begrense innholdet, og på denne måten vise at du er i stand til å tenke kritisk over tematikken, og ikke bare skriver om det stoffet du har kommet tilfeldig over på biblioteket.

Begrensningen kan i hovedtrekk gå på følgende: a. Det å stille spørsmål Det å stille spørsmål i sin egen tekst kan være et godt hjelpemiddel, men også en metode for å vise leseren at man er kritisk og reflekterende.

Dette gir også noen ekstra poeng om du er elev. Var det altomfattende? Kildekritikk Om du er elev ved videregående skole trenger du ikke å bry deg videre ved kildekritikk, da de forfatterne som har skrevet skolebøkene anses som troverdig kilde.

Skal du derimot ut i historieverden på egenhånd, av egen interesse, prosjektoppgave osv anbefales det at du oppdaterer deg på dette feltet. Dette kan du lese mer om i skolebøkene, og bør forstås før du begynner. Bruker du Wikipedia eller andre kilder der forfatteren ikke kan ansvarliggjøres, har du gjort deg selv til en stryk-kandidat.

Er du student ved høyskole eller universitet bør du finne ut hvordan form kildehenvisningene skal ha. Dersom artikkelen er basert på kvalitative data kan du etter metodeavsnittet utforme artikkelen slik du vurderer er best, enten med separate avsnitt for funn og diskusjon, eller en utforming der fremstillingen av funn og diskusjonen av disse ledsager hverandre. I innledningen beskriver du kort bakgrunnen for undersøkelsen, formål og problemstillinger.

I Materiale og metode skal du beskrive undersøkelsespopulasjon og metode, og det må alltid gjøres rede for etiske og personvernmessige tillatelser samt eventuell studieregistrering, der dette er relevant. Bruk gjerne litteraturhenvisninger til metoder som er benyttet. Under Resultater presenterer du egne iakttakelser i logisk rekkefølge, uten at du diskuterer funnene. Studer for øvrig presentasjon av metode og resultater fra hhv.

ARTIKKEL INNLEDNING Relaterte emner

Vedleggstabell 3: logistisk regresjoner med tilfredshet totalt som avhengig variabel Innledning Arbeidsgiverundersøkelsen er NAVs årlige undersøkelse blant arbeidsgivere. I denne rapporten presenterer vi resultater fra undersøkelsen og går inn på hva som påvirker disse. Hovedformålet med undersøkelsen er å få tilbakemeldinger fra arbeidsgivere for å forbedre NAVs tjenester. Dette gjøres for det første ved å kartlegge resultater over tid eller på tvers av NAVs tjenester. Minst like viktig er det å øke innsikten i hva som påvirker resultatene — for å bidra med styrket kunnskapsgrunnlag for endrings- og utviklingsarbeid. Vi ønsker derfor både å beskrive og forklare Hellevik, 2002. I tillegg til et kapittel som dokumenterer metode, består rapporten av et kapittel som presenterer resultatene og et kapittel som tar nærmere for seg påvirkningsfaktorer.

ARTIKKEL INNLEDNING Kommentarer:
Redaktør på Artikkel innledning
Andersson fra Vossevangen
Jeg trives rapporterer norske nyheter eventyrlig. Se gjennom min andre innlegg. Jeg har en rekke hobbyer, som Blaskapelle.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net