Medsalgsplikt

  1. Mer om
Medsalgsplikt

Medsalgsplikt FascinerendeMedsalgsrett og medsalgsplikt har det til felles at retten/plikten inntrer når en aksjonær (eller flere aksjonærer) i selskapet selger aksjer Medsalgsplikten innebærer at hvis en majoritet av aksjeeierne ønsker å selge sine aksjer, kan de kreve at mindretallet også selger sine aksjer til samme kjøper Her kan du for eksempel nedfeste i avtalen at forkjøpsretten er proratarisk. Jeg anbefaler en aksjonæravtale som Medsalgsplikt er også et begrep som ofte går igjen i aksjonæravtaler. Det inntrer også når en eller flere aksjonærer vil selge aksjer Norwegian term or phrase: Medsalgsplikt. Medsalgsretten utløses ikke ved; (i) overdragelser hvor en eller flere aksjonærer har utøvd

Bestemmelser om styrerepresentasjon og styrets saksbehandling Den aksjonær eller aksjonærkonstellasjon som har rett til å utpeke styrets medlemmer på selskapets generalforsamling har på flere vis den reelle kontrollen over selskapet.

Det er derfor relativt vanlig at aksjonæravtaler inneholder konkrete reguleringer av styresammensetningen og styrets saksbehandling. Det vil ofte være et krav om at bestemt aksjonær eller en bestemt konstellasjon av aksjonærer gis rett til å utpeke ett eller flere styremedlemmer. Videre er det relativt vanlig å regulere at visse styrebeslutninger krever at samtlige styremedlemmer eller styremedlemmer utpekt av bestemte aksjonærer stemmer for beslutningen.

Trenger du egentlig en aksjonæravtale?

Dette kan være beslutninger om; kjøp eller salg av selskap, virksomhet eller fast eiendom, aksjerettslige disposisjoner som kapitalforhøyelse emisjon, utstedelse av tegningsrettigheter eller konvertible lån, beslutninger om utbytte eller andre utdelinger fra selskapet, vedtektsendring, beslutninger som i det vesentlige avviker fra selskapets strategi, disposisjoner som overstiger visse terskelverdier for eksempel over kr.

Bestemmelser om beslutninger på generalforsamling På tilsvarende vis som for styrebeslutninger, kan det avtales at visse generalforsamlingsbeslutninger krever tilslutning fra samtlige, et visst antall eller et prosentvis antall av aksjonærene.

Dette kan være beslutninger om: Fisjon, fusjon, kapitalforhøyelse mv. Utbyttebeslutninger eller beslutninger om andre utdelinger Godkjennelse av transaksjoner mellom nærstående etter aksjeloven § 3-8 Vedtektsendring Avvikling og oppløsning av selskapet Godkjennelse av årsregnskap 4. Bestemmelser om aksjers omsettelighet forkjøpsrett, overdragelsesforbud, medsalgsplikt — såkalt drag along, eller medsalgsrett — såkalt tag along Aksjonæravtaler inneholder gjerne utførlige bestemmelser som regulerer adgangen til å omsette aksjer.

Vanlige reguleringer er forkjøpsrett for eksisterende aksjonærer og medsalgsretter og medsalgsplikter.

Har du lest dette? Nevralrørsdefekter

Det kan også være aktuelt med «lock up»-klausuler, altså forbud mot salg av aksjene i en bestemt periode. Det er også relativt vanlig med bestemmelser om medsalgsplikt og medsalgsrett: Med medsalgsplikt menes at selgende aksjonær gis rett til å kreve at øvrige parter selger sine aksjer på samme vilkår. Dette gir selgende aksjonær en mulighet å kreve at øvrige aksjonærer selger aksjene til samme pris, slik at kjøper dermed gis rett til å kjøpe hele selskapet.

Overdragelse av aksjer i et aksjonærfellesskap

Et samlet salg vil ofte kunne medføre en høyere pris for selskapet, og dermed også bedre pris for den enkelte aksjonær. Med medsalgsrett menes at øvrige parter har rett til å selge sine aksjer på samme vilkår som selgende aksjonær, enten ved at kjøper aksepterer å øke volumet til å omfatte øvrige aksjer omfattet av medsalgsretten eller ved at en lik forholdsmessig andel av de aksjene som omfattes av medsalgsretten selges på de aktuelle vilkårene.

Medsalgsretten er først og fremst ment å sikre minoritetsposter samme pris som hovedaksjonærer. Det er hensiktsmessig at aksjonærene avtaler hvilken verdi som legges til grunn, eller hvordan verdien skal fastsettes og av hvem, såfremt en aksjonær skulle selge seg ut av selskapet.

Verdsettelsen kan enten basere seg på avkastningsverdi multiplikator på resultatet, EBIT eller EBITDA eller substansverdi, avhengig av hvilken verdsettelsesnorm som anses mest hensiktsmessig og «treffende» for det aktuelle tilfellet.

For eiendomsselskaper vil verdsettelse gjerne basere seg på bokført egenkapital med tillegg av taksert verdi av selskapets eiendom og med fradrag for eventuell gjeld.

Det kan også være spesielle utfordringer i en tidlig fase, da det bl. For andre virksomheter, der vekstpotensialet er verdidriveren, kan angitt multiplikator for eksempel 6 på resultat være det riktige.

Uten denne aksjonæravtalen, kunne hele prosjektet havarert

Det kan også være at multiplikatoren ikke bør anvendes på resultatet, men EBITDA driftsresultatet, spesielt dersom det dreier seg om en investeringstung virksomhet.

Det kan avtales at verdsettelsen avgjøres skriftlig av selskapets revisor eller at det avgjøres av domstolene ved skjønn. Adferdsreguleringer konkurranseklausuler, krav om tilknytning til selskapet mv Adferdsreguleringer, og da forbud mot konkurrerende virksomhet og pålegg om ansettelse eller annen avtalt tilknytning til selskapet, er ofte hensiktsmessig å innta i aksjonæravtalen.

Ved krav om ansettelse eller annen avtalt tilknytning, og da kanskje i kombinasjon med «bad leaver»-klausuler, sikrer man at vedkommende bidrar og trekker sin del av lasset. Det samme gjelder for konkurranseklasuler. Samtidig må klausulene også vurderes opp mot de særskilte arbeidsrettslige begrensningene for konkurranseklasuler.

Selv om en konkurranseklausul er inntatt i en aksjonæravtale, og regulerer aksjonærutøvelsen, vil ikke klausulens plassering i avtaleverket i seg selv utelukke at arbeidsrettslige reguleringer om konkurranseklausuler kommer til anvendelse. Kommer arbeidsmiljølovens bestemmelser om konkurranseklausuler til anvendelse, vil disse i mange tilfeller virke sterkt begrensende, bl.

Konfidensialitet Aksjonæravtaler inneholder som regel bestemmelser om konfidensialitet. Konfidensialitetsklausulen kan både gjelde forhold knyttet til selskapet, om aksjonæravtalen og om partene som omfattes av aksjonæravtalen.

Forkjøpsrettsregler ved salg eller annen overgang av aksjer samt bestemmelser om verdsettelsen av aksjene hvis man ikke er enige om verdien. Bindingsperiode for en viss tid for å kunne selge aksjer. Bestemmelse om hva som skjer ved oppkjøp, helt eller delvis; medsalgsrett hvis en aksjonær med mange aksjer får et tilbud om å selge, skal de øvrige aksjonærer ha rett til å selge sine aksjer på samme vilkår.

Du bestemmer selv tidspunkt for videomøtet.

Formålet med videomøtet er at vår advokat skal få nødvendig informasjon til å kunne utarbeide dokumentet og ivareta dine ønsker og behov. Heller ikke styrets sammensetning kan fullt ut reguleres i vedtektene. Fordelen med å vedtektsfeste sentrale rettigheter og plikter for aksjonærene, som for eksempel forkjøpsrett, medsalgsrett og medsalgsplikt, vil være at bestemmelsene da uten videre er bindende for nye aksjonærer i selskapet uten at de må tiltre disse.

Prosjektselskaper med et større antall aksjonærer hvor det er planlagt annenhåndsomsetning av aksjer i selskapet, vil særlig kunne dra nytte av vedtektsfesting av hele eller deler av aksjonæravtalen.

Aksjonæravtaler Aurlien Vordahl Co Advokatfirma AS

Disse forhold gjør at kjøp av selskap er noe mer krevende å håndtere enn direkte kjøp av eiendom. Videre vil leietakers økonomi, finansielle styrke og evne til å betjene leien være sentralt i vurderingen av risiko i eiendomsmarkedet.

Med teknisk risiko menes de risikoforhold som er knyttet til det å eie en bygning med alle tekniske- og strukturelle innretninger..

Typiske eksempler på dette er konstruksjonsfeil og andre feil knyttet til tekniske installasjoner og mangler, skade forårsaket av brann, naturkrefter e. Inntreffer slike forhold vil det kunne medføre betydelig kostnader for eiendommen. Gjennom investering i eiendom med god teknisk standard, samt en grundig teknisk gjennomgang i forkant av investeringen, vil den tekniske risiko reduseres. Betydelige uforutsette kostnader kan likevel ikke utelukkes.

Det vil kunne bli aktuelt med endringer i avtaleverk og strukturer som tar hensyn til endrede rammebetingelser. Så langt Styret kjenner til, forekommer det ikke utelatelser fra Prospektet som er av en slik art at de kan endre Prospektets betydningsinnhold.

Hva bør bankene gjøre for å unngå at avtaler om lån og sikkerhet blir ugyldige? Aksjeloven § 3-8 krever i dag at visse avtaler med nærstående må godkjennes av generalforsamlingen for å bli bindende.

MEDSALGSPLIKT Relaterte emner

Se alle våre advokater Behovet for aksjonæravtaler I større selskap, og særlig børsnoterte selskap, er eierskap til aksjer normalt styrt av et ønske om overskudd for aksjonæren som realiseres i form av utbytte eller gjennom salg av aksjer. Ut over at driften av selskapet skal gi et en økonomisk inntjening, har aksjonæren som regel liten formening om hvordan selskapet skal driftes. I mindre selskap er eierskapet til aksjer som regel en konsekvens av at aksjonæren jobber i selskapet, eller har en annet form for engasjement i selskapet. I slike selskaper samarbeider aksjonærene tettere, noe som skaper et større behov for regulering av samarbeidsforholdet enn det aksjelovens regler kan gi. Det å få utarbeidet en aksjonæravtale mens forholdet mellom aksjonærene er bra, er en rimelig forsikring for det tilfellet at samarbeidsforholdet skulle ryke på et senere tidspunkt. I henhold til aksjelovens regler gir alle aksjer like rettigheter i selskapet.

MEDSALGSPLIKT Kommentarer:
Rapportert den Medsalgsplikt
Egge fra Arendal
jeg elsker dele interessante nyheter helt klart. Se min andre nyheter. Jeg er sterkt påvirket av chinesische Kampfkünste.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net