Bahai Sommerskole

  1. Mer om
Bahai Sommerskole

Bahai Sommerskole Som et resultatDesverre avlyst pga Covid19 og smittevern! Nasjonalt Åndelig Råd ønsker å melde om at vi er dessverre nødt til å avlyse Velkommen til Bahá'í Sommerskolen 2020. Nasjonalt Åndelig Råd og årets sommerskolekomité ønsker hjertelig velkommen til årets Baha'i sommerskole Norsk Baha'i sommerskole 2021! Årets sommerskole skal være på Beitostølen i hjertet av vakre Jotunheimen, og det er flere bo-alternativ Den offisielle hjemme siden for norsk sommerskole er på bahai.no. Her kan du kun laste ned påmeldingsskjema. The official home page of Norwegian Baha'i Listen to Sanger til sommerskolen 2018, a playlist curated by i heftet"sanger for bahai sommerskole 2018") Abdu'l Baha var den

På tirsdag kveld blir det en egen musikkaftenmed talenter blant sommerskolensdeltakere. Ta med instrumenter! Han har mye spennende kunnskapog er også hotellets direktør. Mot et globalt styresett Barna på sommerskolenDet vil være et eget program for barna hver formiddag på sommerskolen.

En brækende god sommerskole ! Norsk Bahá'í Ungdom

Programmet vil bli lagt ut på bahai. Gruppe 2: barn somskal begynne i 4. Barn som skal begynnei 7. Hotellet har et ganske stort lekerom i samme etasje som hovedforedragssalene.

Men denne perioden med tilbakeslag er innebygd i større historiske prosesser som bærer det globale samfunnet mot sterkere enhet. På hvert stadium av menneskenes historie blir mer komplekse nivåer av integrering ikke bare mulig, men nødvendig.

Nye og mer presserende utfordringer dukker opp, og hele forsamlingen av politikere er tvunget til å utarbeide nye ordninger som tar for seg tidens behov gjennom større inkludering, sammenheng og samarbeid. Dagens krav presser eksisterende strukturer for tilrettelegging av forhandlinger mellom nasjoner, så vel som systemer for konfliktløsning, ut over deres kapasitet for effektivitet. En ekte verdsettelse av menneskehetens enhet inneholder i seg det essensielle begrepet mangfoldighet. Å anerkjenne den menneskelige familiens enhet er ikke å kreve ensartethet eller å gi avkall på det brede spekter av etablerte systemer for styresett.

Det som trengs i dag er en fastslått konsensus som, samtidig som den bevarer de ulike systemene og kulturene rundt om i verden, legemliggjør et sett felles verdier og prinsipper som kan tiltrekke seg støtte fra alle nasjoner.

En viss enighet rundt disse felles prinsippene og normene kan allerede skjelnes i idealene som former globale agendaer, som for eksempel menneskerettighetenes allmenngyldighet, viktigheten av å utrydde fattigdom eller behovet for å leve innenfor miljømessig bærekraftige grenser.

Men det er ennå en vei å gå, og de utfordrende implikasjoner av slike idealer må tas i betraktning.

Et rammeverk som rommer et mangfold av tilnærminger, bygget på en forpliktelse til enhet og en felles rettferdighetsetikk, ville tillate at felles prinsipper blir satt ut i praksis i utallige ordninger og formuleringer. Innenfor et slikt rammeverk ville forskjeller i politisk struktur, rettssystem og sosial organisering ikke stå som friksjonspunkter, men som kilder til potensiell innsikt i nye løsninger og tilnærminger.

I den grad nasjoner forplikter seg til å lære av hverandre, kan inngrodde vaner med konkurranse og beskyldninger erstattes av en kultur preget av samarbeid og utforskning, og en villet aksept av tilbakeslag og feiltrinn som uunngåelige aspekter av læringsprosessen. Hun besøkte Bergen igjen ti år senere. I vår del av verden tar vi det som en selvfølge at kvinner og menn skal være likestilte, men i hundrevis av år var det like selvfølgelig at menn var kvinner overlegne. Det skjedde attpåtil i Persia, hvor det var enda større forskjeller mellom kjønnene enn i Vesten, der innsatsen for kvinners rettigheter ble en kampsak i siste halvdel av 1800-tallet.

Kvinner er ganske enkelt ikke blitt gitt den samme muligheten til å utvikle alle evnene sine. Likevel, til tross for fordommene mot dem, har historien vist at tallrike kvinner har utrettet store ting. Táhirih hevet banneret for kvinnenes likestilling Den første kvinnen som hevet banneret for kvinnenes likestilling tidlig på 1800-tallet, var den berømte, persiske dikteren Táhirih opprinnelig Fatimih Baraghani som betyr «den rene».

Hun var modig og viet seg til å forkynne sannheten, uten tanke på hva som ville skje med henne. De skal føle ansvar for å forsørge familien. Fortsatt syns mange menn det er ubehagelig hvis partneren tjener mest. Menn skal ikke vise følelser, men handling.

Sommerskolen

Uttrykket «Gutter gråter ikke» er et eksempel på en slik holdning. Ved et stopp i en annen landsby konverterte et par lokale muslimske ledere til religionen i hennes nærvær. Dagen etter sponset Bahá'í-samfunnet en overholdelse av FN-dagen med en offentlig forelesning av et medlem av FNs sekretariat stasjonert i Etiopia, innledet av bemerkninger fra Rúhíyyih Khanum som først var i stand til å presentere Bahá'í-holdningen til og forholdet til, de forente nasjoner.

Dagen etter fløy hun til provinsen Harrari hvor hun ble mottatt av provinsguvernøren, selv om hun ble syk og et medlem av nasjonalforsamlingen fløy henne til Assab for å få tilbake. Så i Eritrea henvendte hun seg til publikum til statstjenere, skoleledere og lærere, og en kvinneorganisasjon om temaer vitenskap og religion, stedet for en religiøs moral og kvinners sivilisasjonsrolle, ofte med spørsmål fra publikum ofte langt ut på natten.

Senere, i diskusjon med prins Asrate Medhin Kassa, ble det kjent at han i eksil noen år tidligere hadde lånt og lest en kopi av Bahá'u'lláh og den nye epoken på amharisk som hadde blitt gitt til keiseren.

Rúhíyyih Khanum turnerte deretter gamle steder i Etiopia, Axum og Lalibela. Så dro hun til Gondar hvor Bahá'ís nylig ble angrepet og deretter arrestert under omstendigheter som snart impliserte en lokal prest. Oppstyret over arrangementet var slik at en annen prest og flere andre konverterte til religionen.

Derfor konverterte jeg

Da Israels ambassadør kom tilbake til Addis Abeba, holdt hun en formell middag til hennes ære. De neste tre nettene snakket hun med bahá'í-publikum og feiret deretter bahá'í-hellige dagen for Bahá'u'lláhs fødsel og turen for å se bahá'íene i Sebeta.

Ved den siste returen til Addis Abeba mottok kronprins Asfaw Wossen henne, deretter gjenopptok hun sin tur til Afrika ved å gå ved siden av Kenya. Læring som arbeidsmåte krever at alle inntar en ydmyk holdning, en tilstand der man glemmer selvet, har full tillit til Gud, stoler på hans altoppholdende kraft og er trygg på hans usvikelige bistand, vet at han og han alene kan forvandle myggen til en ørn og dråpen til et grenseløst hav.

Og i en slik tilstand arbeider sjeler uopphørlig sammen og gleder seg, ikke så mye over sine egne prestasjoner, men over andres fremgang og tjenester. Derfor har det seg slik at deres tanker hele tiden er samlet om å hjelpe hverandre til å komme til topps i tjeneste for hans Sak og til å sveve i hans kunnskaps himmel. Dette er det vi ser i det nåværende aktivitetsmønsteret som utfolder seg rundt om på kloden, drevet frem av unge og gamle, av veteraner og nyerklærte som arbeider side ved side.

Dette fremskrittet innenfor kulturen påvirker ikke bare forbindelser individer imellom, men dets virkninger kan også merkes i måten troens administrative anliggender blir håndtert på.

Siden læring er kommet til å kjennetegne samfunnets arbeidsmåte, er visse sider av beslutningsprosessen angående utvidelse og befestelse blitt tillagt de troende som gruppe, noe som gjør at planlegging og gjennomføring lettere kan tilpasses omstendighetene ute i felten.

Ikke minst er det gjennom refleksjonsmøtet skapt et rom der de som er engasjert i aktivitetene på områdenivå, kan samles fra tid til annen for å nå en felles oppfatning om status for sin situasjon, i lys av erfaring og veiledning fra institusjonene, og for å avgjøre sine neste skritt videre fremover.

Last ned også: En chevrolet kryssord

Et lignende rom åpnes av instituttet, som sørger for at de som tjener som veiledere, barneklasselærere og inspiratorer for juniorungdomsgrupper i et område, kan møtes hver for seg og rådslå om sine erfaringer. Det er en nær forbindelse mellom denne rådslagningsprosessen på grasrotplanet, opplæringsinstituttets organer, områdeundervisningskomitéen og hjelperådsmedlemmene; samspillet mellom dem byr på nok et rom der det tas beslutninger som har med vekst å gjøre, i dette tilfelle på en mer formell måte.

På alle nivåer, fra det lokale og regionale til det nasjonale og kontinentale, er troens institusjoner i stand til å håndtere en slik økende kompleksitet med stadig større dyktighet; dette er både et tegn på deres stadige modning og en nødvendighet for at den kan skje.

Hos de administrative strukturer utvikler det seg forbindelser som har bragt det lokale åndelige råd på terskelen til et nytt trinn i utøvelsen av dets ansvar for å utbre Guds ord, for å mobilisere de troendes krefter og for å utforme et miljø som er åndelig oppbyggende. Ved tidligere anledninger har vi forklart at et åndelig råds modenhet ikke kan bedømmes bare ut fra hvor regelmessige møtene er, og hvor effektivt det fungerer.

Dets styrke må i høy grad måles ut fra livskraften i det åndelige og sosiale liv i samfunnet det tjener — et voksende samfunn som ønsker konstruktive bidrag velkommen både fra dem som er formelt innmeldt og dem som ikke er det.

Deilig er jorden

Det er tilfredsstillende å se at dagens tilnærmingsmåter, metoder og redskaper stiller til rådighet midlene for at lokale åndelige råd, selv nylig dannede, kan oppfylle disse forpliktelsene idet de går i gang med å sikre at Femårsplanens behov blir dekket på en fyllestgjørende måte i deres kommuner. Faktisk blir rådets tilbørlige engasjement i planen avgjørende for ethvert forsøk på å favne større mengder — som i seg selv er nødvendig for at dets evner og ferdigheter skal vise seg i full bredde.

Den utvikling vi er sikre på å bevitne i lokale åndelige råd i løpet av de neste par år, gjøres mulig av den økende styrken hos nasjonale åndelige råd; deres evne til å tenke og handle strategisk har økt merkbart, særlig etter hvert som de har lært å analysere samfunnsbyggingsprosessen på grasrotplanet med økende skarpsindighet og effektivitet, og å tilføre den hjelp, ressurser, oppmuntring og kjærlig veiledning etter behov.

I land der forholdene krever det, har de overført flere av sine forpliktelser i så henseende til regionale råd og desentralisert visse administrative funksjoner, høynet institusjonskapasiteten i områder under sin jurisdiksjon og fostret mer sofistikerte samhandlingsopplegg.

Det er ingen overdrivelse å si at nasjonale råds fulle engasjement bidro til å skape den siste kraftinnsatsen som skulle til for å nå målet i den nåværende plan, og vi venter å se videre utviklinger i denne retningen etter hvert som de, sammen med rådgiverne, gjør en veldig anstrengelse i løpet av de kommende kritiske, flyktige måneder for å gjøre sine samfunn rede til å gå i gang med neste femårsplan.

Denne institusjonen hadde allerede gått fremover med stormskritt i sin utvikling da rådgiverne og hjelperådsmedlemmene i januar 2001 samlet seg i Det hellige land på konferansen som markerte at Det Internasjonale Undervisningssenter tok i bruk sitt permanente sete på Karmelfjellet.

BAHAI SOMMERSKOLE Relaterte emner

READ Velkommen til sommerskolen27. MitchellGlenford E. Mitchell er sommerskolens hovedtaler. Han underviste i engelsk og journalistikk ved HowardUniversity. Han har forberedt et omfattende materiale som vil bli grunnlaget for hansforedragserie.

BAHAI SOMMERSKOLE Kommentarer:
Redaktør på Bahai sommerskole
Nyland fra Haugesund
Jeg nyter rapporterer norske nyheter rasende. Bla gjennom min andre innlegg. Jeg trives Flaschenpool.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net